Tauragės „Versmės“ gimnazija

ADRESAS: J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė

Patyčių dėžutė

 

Erasmus+ projektas KA1

 

ERASMUS+ KA1 projektas
BESIMOKANTI MOKYKLA — SĖKMINGA MOKYKLA

Projekto aprašymas.

Projekto veiklos ir dalyviai.

Pirmas mobilumas. Istorijos mokytojų kursai Italijoje.

Erasmus+ projektas KA2

 

ERASMUS+ KA2 projektas „MOVE“

Pirmas susitikimas
(Porto, Portugalija).

Antras susitikimas
(Paryžius (Asnieres), Prancūzija).

Trečias susitikimas
(Tauragė, Lietuva).

Ketvirtas susitikimas
(Hamburgas, Vokietija).

Penktas susitikimas
(Milanas (Rho), Italija).

Šeštas susitikimas
(Salamina, Graikija).

Geri darbai Lietuvai!

Lankomumas

•Turinio peržiūrėjimai• : 2765796

Veiklos planas

PRITARTA

argaiv1215

gimnazijos tarybos posėdyje 2018-08-30 protokolo Nr. 1

PATVIRTINTA

Tauragės „Versmės“ gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. V-90

 

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO metų veiklos PLANAS

I. bendrosios nuostatos

1. Tauragės „Versmės“ gimnazijos 2018-2019 mokslo metų veiklos planas (toliau – planas), sudarytas atsižvelgus į strateginį gimnazijos planą, veiklos įsivertinimo rezultatus, bendruomenės poreikius, nustato metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.

2. Planas sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančius visuomenės poreikius; garantuojamas pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas, vykdomas neformalusis švietimas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojami švietimui skirti ištekliai.

3. Planas parengtas atsižvelgus į Tauragės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginį veiklos planą.

4. planą įgyvendins Tauragės „Versmės“ gimnazijos bendruomenė.

5. plane vartojami sutrumpinimai: Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM; Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP; nacionalinis egzaminų centras – NEC, Vilniaus Universitetas – VU; informacinės komunikacinės technologijos – IKT; Ugdymo plėtotės centras – UPC, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras - PMMC; ugdymo karjerai centras – UKC, ugdymo planas – UP; nepilnamečių reikalų inspekcija – NRI.

6. 2018-2019 m. m. veiklos planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta planavimo darbo grupė, planas aptartas gimnazijos ir mokytojų taryboje.

II. GIMNAZIJOS VIZIJA, MISIJA, PRIORITETAI, VERTYBĖS

Vertybės

Gimnazijos bendruomenės vertybės: tobulėjimas, bendradarbiavimas, tautiškumas, atvirumas, demokratiškumas.

Vizija

Tauragės „Versmės“ gimnazija – moderni, atvira naujovėms, informacijai ir nuolatinei kaitai ugdymo įstaiga, orientuota į mokinių įvairių kompetencijų ugdymą, lygių galimybių sudarymą, siekianti geresnės ugdymo kokybės, įgyvendinanti nacionalinę pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei Tarptautinio bakalaureato Diplomo programas.

Misija

Tauragės rajono savivaldybės keturmetė gimnazija rajono mokiniams teikianti kokybišką pagrindinį, vidurinį išsilavinimą bei Tarptautinio bakalaureato Diplomo programą, skatinanti saviraišką, iniciatyvumą, ugdanti socialinę ir moralinę asmenybės brandą besikeičiančioje visuomenėje.

Prioritetas

Ugdymo (-si) kokybė.

 

Mūsų filosofija

Pažink save – pažinsi tikrovę, išmok tobulinti save – mokėsi tobulinti pasaulį. Tobula visuomenė galima tik tada, kai tobuli jos nariai. (Žanas Žakas Ruso)

III. 2017-2018 MOKSLO metų VEIKLOS PLANO įgyvendinimo analizė

2017-2018 m. m. prioritetas buvo Ugdymo (si) kokybė.

Tikslai:

 1. Kokybiškas mokymas, atitinkantis individualias ugdymo (si) galimybes ir užtikrinantis nuolatinę ugdymo (si) pažangą).
 2. Puoselėti mokyklos įvaizdį.
 3. Kurti saugią aplinką.

Uždaviniai:

 1. Ugdyti mokinių atsakomybę, aktyvumą bei savarankiškumą.
 2. Tobulinti ugdymą (formas, metodus, turinį) ir pritaikyti prie mokinių poreikių.
 3. Tobulinti mokinio individualios pažangos modelį, įtraukiant tėvus.
 4. Viešinti informaciją apie gimnaziją.
 5. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis, įstaigomis.
 6. Ugdyti atsakingą požiūrį į mokinio pareigas.
 1. Įgyvendinti smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarką.

2017-2018 m. m. „Versmės“ gimnazijos tikslai ir uždaviniai iš esmės buvo įgyvendinti.

Šiais mokslo metais didelis dėmesys buvo skirtas mokinių pažangos ir pasiekimų stebėsenai. Buvo pakoreguotas gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašas. Mokiniai kartu su dalykų mokytojais nuolat stebėjo ir analizavo savo pasiekimus, juos fiksavo sąsiuviniuose Mokinių pasiekimai ir pažanga analizuojama klasių valandėlėse, susitikimuose su mokinių tėvais, direkciniuose, administracijos, metodinės tarybos  pasitarimuose. Mokslo metai buvo sėkmingi 412 iš 414 gimnazistų. Dviem mokiniams buvo skirti papildomi darbai. Šeši mokiniai mokslo metus baigė vien dešimtukais, 45 gimnazistai pasiekė 0,3 ir daugiau balų pažangą (ROTARY klubo inicijuotas projektas), IV b klasės pažanga siekia 0,42 balo. Pažangą pasiekė ir I a bei I c klasių mokiniai. Ateinančiais mokslo metais reikia atkreipti dėmesį į I-II klasių mokinių lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimus, nes PUPP rezultatai žemesni nei praėjusių mokslo metų mokinių:

 

Dalykas

 

2017 m.

Mokinių sk. 117

2018 m. birželio 26 d.

Mokinių sk. -79 (3 atleisti)

Pasiekimų vidurkis

Lietuvių k.

6,54

6,36

Matematika

6,98

5,29

 

Tikėtina, kad pagerinti II klasių mokinių matematinį raštingumą padės vykdomas ESF projektas „Matematinio raštingumo gerinimas dešimtoje klasėje“. Kaip ir kasmet, taip ir šiemet I klasėse buvo atlikti diagnostiniai testai, kurie padėjo nustatyti, kokios pagalbos reikia mokiniams. Spragoms įveikti ir pasiruošti dalykų olimpiadoms buvo skirtos konsultacijos (24 valandos )

Pagerėjo mokinių anglų ir rusų kalbų gebėjimai. Kalbų lygio nustatymo rezultatai:

Anglų kalba

2017 m.

2018 m.

II klasėje mokėsi – 117 mokinių

II klasėje mokosi 82 mokiniai.

Atvyko – 106 (90,5%)

Atvyko – 78 (97,5%)

Lygį pasiekė – 93 (79,48%)

Lygį pasiekė – 93 (87,7%)

Rusų kalba

2017 m.

2018 m.

II klasėje mokėsi – 110 mokinių

II klasėje mokosi 71 mokiniai.

 

Atvyko – 99 (90,0%)

Atvyko – 71 (100%)

Lygį pasiekė – 68 (68,6%)

Lygį pasiekė – 66 (92,9%)

Vokiečių kalba

2017 m.

2018 m.

II klasėje mokėsi – 6 mokiniai

II klasėje mokosi 11 mokinių.

Atvyko – 4 (66,6%)

Atvyko – 8 (72,7%)

Lygį pasiekė – 4 (100%)

Lygį pasiekė – 7 (87,5%)

 

PUPP'o rezultatų vidurkio palyginamoji analizė

Lietuvių k.

Metai

Respublika

Rajonas

Gimnazija

2014

6,32

6,28

7,45

2015

6,33

6,17

7,24

2016

6,33

6,31

7,24

2017

6,49

6,23

6,54

2018

6,26

6,21

6,37

 

Matematika

Metai

Respublika

Rajonas

Gimnazija

2014

5,88

5,44

7,09

2015

5,59

5,19

6,93

2016

5,76

5,06

6,55

2017

5,84

5,3

6,98

2018

4,74

4,07

5,29

VBE palyginamieji rezultatai

Dalykas

2018 m.

2017 m.

Įvertinimai 86-99

Įvertinimai

100

Neišlaikė

Įvertinimai 86-99

Įvertinimai

100

Neišlaikė

Lietuvių k.

16,4

4

1

27,59

1

2

Anglų k.

24,7

3

0

26,88

3

0

Matematika

3,2

1

3

10,34

5

2

Biologija

26,6

3

0

27,78

1

0

Chemija

0

0

0

0

1

0

Fizika

9,0

0

0

7,69

0

0

IT

5,2

2

0

14,29

0

0

Istorija

9,0

0

0

9,3

1

0

Geografija

0

0

0

1

1

0

Rusų k.

 

 

 

2

0

0

 

Sėkmingai baigiamuosius egzaminus laikė TB Diplomo programos mokiniai (10).

Dalykas

7

6

5

4

3

2

HL

SL

HL

SL

HL

SL

HL

SL

HL

SL

HL

SL

Lietuvių k.

2

 

3

 

4

 

1

 

 

 

 

 

Anglų k.

3

 

5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Vokiečių k.

 

 

 

1

 

3

 

 

 

 

 

 

Istorija

 

 

1

 

2

 

3

 

1

2

1

 

Geografija

 

 

 

1

 

1

 

2

 

2

 

 

Biologija

 

 

 

1

1

1

 

3

 

 

2

1

Chemija

 

 

 

 

 

3

 

2

 

2

 

 

Fizika

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Matematika

 

 

 

1

 

1

 

3

 

3

 

2

 

Šiais mokslo metais mokiniai sėkmingai atstovavo mokyklai rajoninėse dalykų olimpiadose, įvairiuose rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, viktorinose, varžybose.

137 mokiniai dalyvavo visų dalykų rajoninėse olimpiadose, laimėtos 34 I vietos, 29 – antros ir 22 trečios. Respublikinėse olimpiadose sėkmė lydėjo geografijos ir technologijų atstovus – laimėtos III vietos ( Matas Gudauskas, mokytoja Jūratė Orlovienė ir Ema Remeikytė , mokytoja Jolita Ječienė).

Konkursuose taip pat yra džiugių pasiekimų. Pvz. jaunųjų filologų respublikiniame konkurse laimėta II vieta ir sidabro medalis (Augustė Rimkutė, mokytoja Nijolė Katauskienė). matematikų komanda vėl laimėjo I vietą Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos organizuotame jaunųjų matematikų konkurse, konkurse Sveikuolių sveikuoliai rajoniniame ir regioniniame ture laimėta I vieta, respublikinėje Žaliojoje olimpiadoje – II vieta, teisinių žinių Temidė konkurse rajone – I, regione – III vietos, konkursuose Lietuvos šimtmečio asmenybės ir Atras ES Lietuvoje rajone laimėtos I vietos. Daug pergalių pasiekė gimnazijos sportininkai. Sėkmingiausi metai buvo tinklininkams (mokytoja Vida Januševičienė).

Ugdymo plano įgyvendinimas.

2016-2017 m. m. prioritetas buvo Ugdymo (si) kokybės gerinimas. Siekiant įgyvendinti išsikeltą prioritetą suformuluoti tikslai ir uždaviniai.

Įgyvendinant 2016-2017 m. m. „Versmės“ gimnazijos tikslą, pažanga buvo pasiekta.

2017 m. rugsėjo mėn. buvo atliktas diagnostinis I klasių mokinių lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbų, istorijos, geografijos, matematikos, IT, biologijos, fizikos, chemijos dalykų gebėjimų patikrinimas, kurio rezultatai aptarti 2018 m. spalio 30 d. mokytojų tarybos posėdyje. Po diagnostinio patikrinimo buvo patikslintas konsultacijų poreikis mokiniams. Konsultacijoms per I 2017-2017 m. m. pusmetį buvo skirta 20 val., o per II – 23 val. Konsultacijos skirtos mokymosi sunkumų turintiems ir gabiems mokiniams. I-II klasių mokinių pasiektai pažangai įtakos turėjo teikiama pagalba, grupių pagal mokinių gebėjimus sudarymas, sistemingas mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimas, namų darbų diferencijavimas, kritinio mąstymo pamokose ugdymas. Atnaujinta mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka.

Gimnazijos ugdymo planą parengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kurios darbą koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Gimnazijos ugdymo planas parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Aprašu. Planas parengtas vieneriems mokslo metams.

Tauragės „Versmės“ gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, vidurinio ugdymo programą ir Tarptautinio bakalaureato Diplomo programą, organizuoja neformalųjį mokinių švietimą. Gimnazija įgyvendina visus Bendrųjų ugdymo planų ir Tarptautinio bakalaureato Diplomo programos planų reikalavimus. Pagrindinio ugdymo programoje I ir II klasės mokinių poreikiams tenkinti skiriamos 3 papildomos valandos, organizuojamos dalykų mokytojų konsultacijos. Vidurinio ugdymo programoje mokiniams siūlomi visų dalykų A ir B kursai, dalykų moduliai, trys užsienio kalbos: anglų, rusų, vokiečių, pasirenkamieji dalykai: braižyba, IT, psichologija, lotynų kalba, teisė, ekonomika. Iš menų programų mokiniai gali rinktis dailę, muziką, šokį ar technologinio ugdymo programą. Siūlomos ir pageidaujamų sporto šakų: futbolo, krepšinio, tinklinio programos.

Visi mokytojai yra parengę dalyko modulio, pasirenkamųjų dalykų programas, dėstomo dalyko, modulio, pasirenkamųjų dalykų ilgalaikius planus. Programos ir planai yra aprobuoti metodinėje taryboje, patvirtinti direktoriaus įsakymu.

Ugdymo plano įgyvendinimas yra nuolat stebimas ir analizuojamas, aptariamas administracijos pasitarimuose, mokytojų tarybos posėdžiuose.

Geri 2018 m. mokinių pasiekimai dalykų olimpiadose, konkursuose, varžybose. 512 gimnazijos mokinių dalyvavo dalykų olimpiadose, konkursuose, varžybose. Iš rajone vykusių 13dalykų olimpiadų, kuriose dalyvavo 137 mokiniai, iš jų 85 (62 proc.) iškovojo prizines vietas. Biologijos olimpiadoje po penkis mūsų mokinius laimėjo I, II ir III prizines vietas. Fizikos olimpiadoje mokiniai laimėjo keturias I vietas, ir po tris II ir III vietas, lietuvių kalbos olimpiadoje I ir II vietas laimėjo po tris mokinius, o III vietą du mokiniai. Matematikos olimpiadoje po tris mokinius laimėjo I, II, III prizines vietas. Chemijos olimpiadoje net šeši mokiniai laimėjo I vietą, po tris II ir III vietas. Anglų kalba – I, II ir III vietos, geografija, rusų kalba ir dailė – I ir II vietos. Visos trys merginos, dalyvavusios technologijų olimpiadoje, I vietos laimėtojos. IT trys mokiniai užėmė I vietą, o vienas II vietą, istorija – viena I ir viena II vieta. Dalis mokinių savo žiniomis garsino ne tik rajoną, bet ir respubliką: I vieta respublikinėse Jaunųjų matematikų varžytuvėse Kvėdarnos K. Jauniaus gimnazijoje, respublikinėje Žaliojoje olimpiadoje mūsų komanda laimėjo II vietą ir t. t.

PUPP lietuvių k. ir matematikos įvertinimų vidurkiai mūsų gimnazistų aukštesni nei rajono ir respublikos. 8 mokiniai mokyklą baigė labai gerais ir puikiais pažymiais. Labai geri VBE rezultatai, net 10 mokinių surinko 13 šimtukų (trys mokiniai iš dviejų dalykų). Tarptautinio bakalaureato Diplomo programos trys mokiniai surinko 5 šimtukus (du mokiniai po 2 ir vienas mokinys - vieną). Lietuvių k. VBE neišlaikė vienas mokinys, o matematikos VBE neišlaikė 3 mokiniai. Visi jie mokėsi B kursu. Neišlaikymo procentas yra žymiai mažesnis nei rajono ir respublikos.

Neformalaus ugdymo veikla 2017-2018 mokslo metais buvo intensyvi, įvairi, atliepianti mokinių poreikius, daug mokinių buvo įtraukta į gimnazijos meninę, sportinę, kūrybinę, pilietiškumo ugdymo veiklas. Pasiekta nemažai gerų sportinių rezultatų. Šiais mokslo metais padaugėjo ir aukštesnių pasiekimų dailės srityje. Mokiniai aktyviai ir noriai dalyvavo projektuose, varžybose, konkursuose, šventėse, akcijose. Inicijavo Lietuvos šimtmečio paminėjimo akciją „Šimtas gerų darbų Lietuvai“ ir aktyviai dalyvavo. Apklausos duomenys rodo, kad mokiniai būrelių veiklą vertina gerai ir džiaugiasi, kad pasirinkta veiklos kryptis atitinka jų poreikius ir ugdo tos srities gebėjimus. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet populiariausi yra sportiniai būreliai: tinklinis, futbolas, badmintonas bei aktyvi veikla jaunųjų šaulių organizacijoje. Sėkmingai į gimnazijoje veikiančių būrelių veiklą įsiliejo ir  žurnalistų būrelis. Respondentai mini, kad tai puiki galimybė turiningai leisti laiką neformalioje aplinkoje.

Gimnazijoje visiems mokytojams, pagalbos specialistams ir nepedagoginiam personalui yra sudaromos sąlygos tobulinti kvalifikaciją. Kasmet analizuojamas kvalifikacijos tobulinimo poreikis, tradiciškai du seminarai organizuojami gimnazijoje. 2017-2018 m. m. vyko „Emocinis saugumas mokykloje: stiprinimas, grėsmių šalinimas, darnos kūrimas“ (2018-04-05), „Lytis ir švietimas: lyčių stereotipai švietime ir profesiniame orientavime“ (2018-06-14/15), „Raktai į sėkmę“ (2018-12-11/12), 9 mokytojai dalyvavo tarpmokyklinio projekto 28 val. seminare „Inovatyvių mokymo/mokymosi metodų taikymas ugdymo procese (MOODLE). Gimnazijos metodinė taryba  2018-02-20 organizavo konferenciją/seminarą „Nuo geros geresnės link... Asmeninės pažangos matavimas ir emocinės saugos mokykloje kūrimas“. Mokytojai kvalifikacijos tobulinimo renginius renkasi pagal gimnazijos ir asmeninius prioritetus. Per 2018 metus visi mokytojai ir darbuotojai tobulino savo kvalifikaciją. Mokytojai nuo 5 iki 33 dienų. Visų  gimnazijos mokytojų išsilavinimas ir kvalifikacija atitinka reikalavimus.

Viena iš tobulėjimo formų yra kolegų pamokų stebėjimas ir vertinimas. Aktyvėja pagalba kolega – kolegai, net 52 proc. mokytojų per mokslo metus stebėjo ir vertino kolegų pamokas (buvo stebėtos 43 pamokos). Šiais metais 21 mokytojas vedė atviros pamokas ne tik mokyklos mokytojams, bet ir rajono mokytojams (pvz. atvira integruota užsienio (rusų) kalbos, lietuvių kalbos, dailės ir muzikos pamoka – projektas „Rusų dainos lietuviškai“; lietuvių kalbos pamoka „Tas mažius man auksinis atrodo...“ (Teodoras Jevlašauskis), skirta Reformacijos 500-osioms metinėms; integruota užsienio (anglų) kalbos ir geografijos pamoka „Alternativeen ergysources“, integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka „Tautos skrynią pravėrus“, fizikos pamoka „Ką galima stebėti pavasario danguje?“, integruota chemijos –biologijos pamoka „ Aplinkosaugos globalinės problemos “). Daugiau mokytojų inicijuoja mokymą kitaip: kartu su mokiniais kuria projektus, organizuoja renginius, varžybas (apskrityje – tinklinis, merginų futbolas, rajone – mergaičių ir berniukų krepšinis, kroso estafetės, futbolas, gimnazijoje – futbolo lyga, tinklinio lyga), veda integruotas pamokas (59 integruotos pamokos), veda pamokas netradicinėje aplinkoje arba organizuoja netradicines pamokas (per mokslo metus tokių pamokų buvo 30, pvz.: pamokos muziejuje (istorija-anglų kalba.), pamokos įmonėje (chemija-anglų kalba; rusų kalba.), netradicinių pamokų ciklas Pi dienai paminėti, fizikos, geografijos, biologijos pamokos gamtoje, istorijos ir anglų kalbos pamoka mieste, chemijos pamokos vandens valymo procesui stebėti.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą gimnazijoje organizuoja, atlieka bei rezultatus, išvadas ir rekomendacijas pedagogų tarybai pristato darbo grupė. 2017-2018 m. m. veiklos įsivertinimo darbo grupė analizavo antrosios srities Ugdymas(is) ir mokinių patirtys tris temas: 2.1.Ugdymo(si) planavimas, 2.2. Vadovavimas mokymuisi bei 2.3.Mokymosi patirtys. Minėta grupė išanalizavo šiuos rodiklius: 2.1.2 Ugdymo planai ir tvarkaraščiai, 2.2.2. Ugdymo organizavimas bei 2.3.1. Mokymasis. Džiugina, kad mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo procesą, o tėvai teigiamai vertina informavimo tvarką, teigia, jog vaikams patinka mokytis mūsų gimnazijoje. Po atliko tyrimo darbo grupė išskyrė tobulintinus dalykus, suformulavo išvadas ir pateikė rekomendacijas.

Neformalus švietimas 2017-018 m. m.

2017-2018 m. m. gimnazijos bendruomenė vykdė veiklas atsižvelgdama į neformaliojo vaikų švietimo veiklą reglamentuojančius dokumentus, gimnazijos mokslo metų veiklos, neformalaus švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus veiklos planus ir šiais mokslo metais deleguotas užduotis.

Pagrindinis tikslas vykdyti kokybišką, kiekvienam mokiniui prieinamą neformalųjį švietimą, išsiaiškinti siūlomos neformaliojo švietimo veiklos kokybę, mokinių pageidavimus ir poreikius. Mokinių apklausa parodė, kad vykdoma būrelių veikla gimnazijoje yra kokybiška ir atitinka mokinių lūkesčius, puikiai veikia dalykinių konsultacijų sistema, todėl šiemet daug mažiau mokinių pasigedo dalykinių būrelių. Mokiniai noriai lanko sportinius ir Jaunųjų šaulių būrelius, mažesnė dalis renkasi meninės krypties (dailės, muzikos, šokio) būrelius. Niekada problemų nekyla organizuojant tradicinius masinius mokyklinius renginius. Mokiniai noriai įsijungia į jų organizavimą, meninės programos aptarimą, dalyvavimą. Tokie renginiai, anot mokinių, labiau suburia bendruomenę, ugdo ne tik jų meninius gebėjimus, saviraišką, padeda atsiskleisti kūrybiškumui, bet ir skatina priimti naujus iššūkius bei atsakomybę už savo veiklą, stiprina savivertę.

PROJEKTAI:

ESFA-K-728 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas. 10 klasės mokinių matematinio raštingumo gerinimas.

Tikimės, kad įgyvendinus projektą atsiras didesnės galimybės ugdymo individualizavimui ir diferencijavimui. Virtualioje erdvėje mokiniai galės rasti kiekvienai temai kelias skirtingus gebėjimus tikrinančias užduotis. Kita vertus, dalyvaudami projekte tikimės, kad PUPP įvertinimo vidurkis ženkliai pagerės, sumažės mokinių skaičius, gausiančių neigiamus įvertinimus.

Tarptautinis projektas „GENDER-ED: kova su lyčių stereotipais švietime ir profesiniame orientavime“.

Moterų informacijos centras kartu su Viduržemio jūros lyčių studijų institutu ir partneriais įgyvendina projektą „GENDER-ED: kova su lyčių stereotipais švietime ir profesiniame orientavime“. Pagrindinis projekto tikslas – atkreipti dėmesį į neigiamus stereotipus renkantis profesiją ir karjerą bei propaguoti lygias galimybes švietime ir profesiniame orientavime. Mokymuose, diagnostiniuose tyrimuose dalyvavo tiek mokiniai, tiek mokytojai.

Tarptautinis projektas „ERASMUS+“ bendrojo ugdymo suaugusiųjų švietimo KA1

Džiugi žinia – laimėtas „ERASMUS+“ bendrojo ugdymo suaugusiųjų švietimo KA1 konkursas. Mūsų gimnazija paskelbta tarp konkurso laimėtojų - parengtam projektui „Besimokanti mokykla - sėkminga mokykla“ skirta šimtaprocentinė Europos švietimo paramos fondo dotacija. Džiaugiamės suteikta galimybe dešimčiai gimnazijos mokytojų per dvejus ateinančius metus pasimokyti ir įgyti patirties dalyvaujant mokymuose bei darbo stebėjimo vizituose užsienyje.

„Pokalbiai apie emigraciją“ 

„Pokalbiai apie emigraciją“ – Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inicijuotas respublikinis projektas, kuriuo siekiama plėsti mokinių žinias apie (e)migraciją, kaip Lietuvos valstybės istorijos ir dabarties procesą. Dalyvaudami projekte gimnazistai klausėsi Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotojų parengtų paskaitų apie lietuvių diasporos istoriją, kūrybinėse dirbtuvėse susipažino su sakytinės istorijos metodu, mokėsi debatuoti, atlikti interviu, patys atliko kūrybinę užduotį – kalbino emigracijos ragavusius kraštiečius. 

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinės programos.

Užsiregistravę į projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinės programos 2018-2019 metų II etapą, turėjome galimybę pasirinkti kelias gamtos mokslų, menų ir technologinio ugdymo krypčių edukacines išvykas. Jau dalyvavome kultūrinės-meninės krypties edukacijoje „Scenos dekoracijų kūrimas“ bei gamtinės ir ekologinės krypties edukacijoje „Pažink šikšnosparnius“. Gimnazistų laukia dar viena, ne mažiau įdomi ir intriguojanti kelionė – edukacija „Išgyvenimas gamtoje“. Projekto tikslas pasiektas – mokiniai nuoširdžiai dėkoja „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ koordinatoriams ir mokytojoms už galimybę visapusiškai tobulėti, plėsti akiratį bei ugdyti praktinius įgūdžius.

„Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės“

Nuo 2017 m vasario mėn. 28 Europos valstybėse prasidėjo Europos Parlamento projekto „Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės“ įgyvendinimas. Mokyklos, kurios dalyvavo ir laimėjo Europos organizuojamuose konkursuose Euroscola, buvo pakviestos tapti Europos ambasadorėmis savo krašte. Įgyvendinant projekto reikalavimus, dalyviai vedė pamokas, renginius apie Europos Sąjungą ir Europos Parlamentą, įkūrė informacijos centrą bibliotekoje ir kt. Baigiantis 2017-2018 mokslo metams mus pasiekė žinia, kad mūsų gimnazija antri metai iš eilės tapo mokykla – Europos Parlamento ambasadore.

„Atrask ES Lietuvoje“ 

Projekto „Atrask ES Lietuvoje“ protų kovose dalyvavo komandos iš Tauragės, Raseinių, Pagėgių, Šilalės rajonų ugdymo įstaigų. Po įtemtos kovos pergalė atiteko mūsų gimnazijos komandai. Jie užėmė I vietą ir laimėjo sau ir savo draugams ekskursiją į Platelius, kur aplankė vienintelę Europoje Šaltojo karo ekspoziciją, įrengtą Sovietų Sąjungos požeminiame raketų paleidimo komplekse, Platelių dvarą, ragavo tradicinius mielinius blynus.

Stovykla „Versmiukai“

2017 - 2018 mokslo metų veikla pradėta sėkmingomis ir turiningomis edukacinėmis, sportinėmis vasaros poilsio stovyklos „Versmiukai-2017“ projekto veiklomis, skirtomis susipažinimui, kolektyvo formavimui, kūrybiškumo atskleidimui, lengvesniam bendradarbiavimui, saviraiškai, savęs pažinimui. Stovykloje dalyvavo 123 mokinių, 8 dalykų mokytojai. Per mokslo metus parengtas naujas stovyklos projektas, kuris bus įgyvendinamas 2018 m. rugpjūčio 20-24 dienomis.

Projektas „Atmintis gyva“

Istorijos mokytojai jau keleri metai iš eilės buria jaunuosius istorikus projektinei veiklai „Atmintis gyva“. Projekto metu gimnazijos bendruomenei primenamos svarbiausios istorinės datos ir jų reikšmė mums, Lietuvos piliečiams. Projekto dalyviai organizuoja mokinių darbų parodas, inicijuoja akciją sausio 13-os įvykiams atminti.

Projektas „Augame kartu su knyga“ 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos vykdo projektą „Augame kartu su knyga“, kurio tikslas – supažindinti mokinius su gimnazijos bibliotekos ir Tauragės rajono Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos struktūra, skatinti dalyvauti įvairiuose kultūriniuose renginiuose, domėtis knygų pasauliu, įsijungti į akciją „Knygų Kalėdos“.

Projektas „Rusų dainos lietuviškai“

Jau antrus metus rusų kalbos mokytoja R. Jankauskienė organizuoja integruotą lietuvių kalbos, dailės ir muzikos projektą „Rusų dainos lietuviškai“. Sumanymo tikslas - lavinti užsienio (rusų) kalbos vartojimo įgūdžius, ugdyti kūrybinius ir raiškos gebėjimus gimtąja kalba, puoselėti mokinių meninę saviraišką, mokytojų ir mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą. Visos gimnazijos klasės noriai ruošiasi dainų, vertimų, iliustracijų pristatymui.

Projektas „Gyvenu sveikai 2017“

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projekto „Gyvenu sveikai 2017“ prioritetinė sritis – mokinių sveikos mitybos ir nutukimo prevencija. I – IV klasių mokiniams teorinį ir praktinius užsiėmimus vedė VŠĮ „Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centro“ lektorius Artiomas Šabajevas. Lektorius inovatyviais ir auditoriją įtraukiančiais metodais gvildeno teorinę sveikos ir klaidingos mitybos principų temą, skatino susimąstyti apie gyvenimo būdo klaidas, sugriovė su dietomis susijusius mitus ir paaiškino papildų raumenims auginti vartojimo pasekmes.

Mokinių parlamento inicijuoti trumpalaikiai projektai: „Arbatos diena“, „Vaflių diena“ „Užgavėnių blynai“, „Kino festivalis“

Per mokslo metus vyko įvairių, įdomių, sėkmingų ilgalaikių ir trumpalaikių projektų, kurių iniciatoriai buvo ne tik mokytojai, bet ir mokiniai. Mokinių parlamentas iniciavo arbatos, vaflių dienas, kino festivalį, kino vakarus, Garbingo mokinio, teminės aprangos savaites ir kt. Į veiklas įtraukė visą bendruomenę, sėkmingai kūrė draugišką atmosferą, teigiamą emociją bei stiprino bendruomeniškumą.

AKCIJOS. „100 gerų darbų Lietuvai“ 

2018 m. minime Lietuvos valstybės šimtmetį. Trečiųjų klasių mokiniai ir klasių vadovai pakvietė visą gimnazijos bendruomenę įsijungti akciją „100 gerų darbų Lietuvai“. Pasirinkta veikla – dainos, šokiai, koncertai, pagalba vienišiems seneliams, savanorystė, kapinių tvarkymas ir t. t. Visi sumanyti geri darbai buvo skirti garbingai valstybės sukakčiai. Veiklų akimirkos įamžintos nuotraukose, aprašytos, pasidalinta informacija spaudoje, LRT televizijos laidoje „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“.

„Šok į tėvų klumpes“ 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ketvirtą kartą iniciavęs akciją „Šok į tėvų klumpes“ gimnazistų tarpe sulaukė didelio susidomėjimo. Pirmų, antrų klasių mokiniai lankėsi tėvelių darbovietėse ir susipažino su įstaigose ar įmonėse vykdomomis veiklomis.

Švęsk Žemės dieną su KTU“.

Pasaulinės žemės dienos proga dalyvavome akademiko Jono Janickio chemijos konkurse. Kartu su konkursu vyksta ir kitas tradicinis renginys „Švęsk Žemės dieną su KTU“, kuriame dalyvauti kviečia KTU Tvariosios inžinerijos ir ekotechnologijų studijų dėstytojai ir studentai. Mūsų gimnazijos mokytoja kartu su grupe mokinių dalyvavo seminare, kurį vedė KTU Tvariosios inžinerijos ir ekotechnologijų studijų dėstytojai. Seminaro pranešimai buvo įdomūs: „Lietaus vandens panaudojimo galimybės mūsų buityje“, „Ar mūsų pasaulis tvarus“, „Išmaniųjų įrenginių gyvavimas ir perdirbimas“. 

Socialinė akcija ,,Užkrėsk gerumu“

,,Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018“ metu gražiai įsijungėme į socialinę akciją ,,Užkrėsk gerumu“, kurią organizavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Gimnazistai lankėsi vaikų dienos centruose – Švč. Trejybės parapijos ,,Esi laukiamas“ ir ,,Gelbėkit vaikus“, kur dalijo savo gerumą, mokė vaikus prasmingai leisti laisvalaikį, bendrauti ir bendradarbiauti. Už pasiryžimą daryti gerus darbus šalia esantiems mokiniai buvo pakviesti dalyvauti baigiamajame renginyje Vilniuje, apdovanoti padėkos raštu už įgyvendintus gerus darbus.

Mūsų mokyklos komanda dalyvavo Seimo nario S. Šedbaro organizuotame konkurse „Lietuvos šimtmečio asmenybės ir Lietuva“. Ne tik dalyvavo, bet ir laimėjo 1-ąją vietą, todėl buvo apdovanoti ekskursija į Vilnių. LR Seime stebėjo Vyriausybės valandą, vakarinį Seimo posėdį, bendravo su Seimo nariu S. Šedbaru. Vėliau mokiniai lankėsi Valdovų rūmuose, kuriuose jiems ekskursiją vedė gidas – archeologas, dalyvavęs šių rūmų kasinėjimuose.  

Aktyviai dalyvavome Tauragės verslininkų asociacijos organizuotoje verslo savaitėje TAVA. Mūsų gimnazijos dvylikos klasių mokiniai iš 44 pasiūlytų įmonių lankėsi vairavimo mokykloje ,,Biceda“, Tauragės kabelinėje televizijoje, kavinėje ,,Šaukštelio studija“, odontologijos centre, pieninėje ,,Modest“, UAB ,,Kava su knyga“, įmonėje ,,Ansell“. Išvykų-susitikimų metu mokiniai sužinojo ne tik daug naudingos informacijos, bet ir patys turėjome galimybę klausti, diskutuoti apie verslo plėtrą rajone, sėkmes ir nesėkmes, fotografavome, kūrėme laidas.

Sėkmingai organizuoti visi suplanuoti tradiciniai mokykliniai renginiai įtraukiant gimnazijos bendruomenę.

Gražią tradiciją puoselėja lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nijolė Katauskienė. Ji su savo ugdytiniais pastatė spektaklį „Tik niekam nesakyk“ (pagal Vytautė Žilinskaitę). Pristatydama spektaklį mokytoja pabrėžė, kad jos šios veiklos tikslas - ugdyti iniciatyvumo ir kūrybingumo gebėjimus, puoselėti mokinių meninę saviraišką, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Visa II b klasė pavirto aktoriais, režisieriais, dizaineriais, dekoracijų kūrėjais, apšvietimo specialistais, muzikos autoriais ir pan. 

Su mokiniais, pasirinkusiais tiksliuosius mokslus, jau nebe pirmus metus įdomią veiklą vykdo fizikos mokytoja N. Burbienė, kurie stebi žvaigždynus, dangaus kūnus ir kitokius gamtos reiškinius.

2017-2018 m. m. gimnazijoje veikė 8 būreliai. Visi būreliai nuosekliai dirbo ištisus mokslo metus. Aktyviai veiklą jau ne pirmus metus vykdęs jaunųjų šaulių būrelis pritraukė dar daugiau dalyvių. Viltis pasiteisino ir kitas būrelis - aerobika ir šiuolaikinis šokis. Noriai mokiniai lankė ir tautinio šokio būrelį. Sėkmingai dirbo ir dar du meninės krypties (muzikos studija, dailininkų dirbtuvėlė bei teatrinė improvizacija) būreliai. Gražiai į neformalaus ugdymo veiklą įsiliejo ir žurnalistų būrelis. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet gimnazistai labiausiai rinkosi sportinius būrelius (badmintono, tinklinio ir futbolo). 

Būrelių pasiekimų ir rezultatų apžvalga:

Tinklinio būrelio vadovė  kūno kultūros mokytoja V. Januševičienė

 • Lietuvos mokyklų žaidynių BLM rajoninės berniukų tinklinio varžybos. Rajone – II vieta; zoninės – III vieta.
 • Lietuvos mokyklų žaidynių BLM mergaičių rajoninės tinklinio varžybos. Rajone - I vieta, zoninės – II vieta; tarpzoninės – IV vieta.
 • Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos taurei laimėti. IV vieta.
 • Žalgirių gimnazijos tinklinio turnyras Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti. Merginos - I vieta.
 • Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Velykinis tinklinio turnyras. Merginos – I vieta; vaikinai – II vieta.
 • Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos tinklinio turnyras, ,,Europos kalbų dienai“ paminėti. Merginos – II vieta; vaikinai – IV vieta.

Organizuota „Versmėje“:

 • Regiono BLM merginų ir vaikinų Kalėdinis tinklinio turnyras. Merginos – I vieta; vaikinai – II vieta.
 • Mišrių dvejetų varžybos.

Futbolo ir „Jaunųjų šaulių“ būrelių vadovas kūno kultūros mokytojas A.Skurdelis

 • Gimnazijos futbolo lyga. 2017-2018 m. m.
 • Rajono BLM futbolo turnyras Mokytojų dienai paminėti  – II vieta;
 • Kalėdinis BLM vaikinų ir merginų futbolo turnyras – I vieta;
 • Tauragės apskrities LADYGOLAS varžybos – II vieta;
 • Dalyvavimas LŠS renginiuose, apskrities ŠS stovyklose, sąskrydžiuose;
 • Sausio 13 - osios bėgimas Vilniuje.

Badmintono būrelio vadovė kūno kultūros mokytoja V.Šetkuvienė

 • Rajono Kalėdinis badmintono turnyras – I - III vietos;
 • Badmintono turnyras „Nesu žaidęs“ – I ir III vietos;
 • Rajono LMŽ badmintono varžybos – komandinės I ir III vietos;
 • LMŽ badmintono finalinės varžybos – komandinė III vieta;
 • Organizavo rajono badmintono turnyrą „Sportuok su mokytoju“.

Aerobikos ir šiuolaikinio šokio bei Tautinio šokio būrelių vadovė šokio mokytoja V. Krūgelienė

Pasirodymai mokyklos ir miesto šventės renginiuose: „Šokame Lietuvai“, šokio pamokos būsimiems gimnazistams, Ladygolas-2018 programos atidarymas, pasirodymas Miesto šventėje, „Versmės“ garbė apdovanojimuose ir kt.

Dailininko dirbtuvėlės būrelio vadovė dailės mokytoja G. Budginienė

 • Tarptautinis FAI piešinių konkursas „Ateities skraidantys aparatai“. Laureato diplomas; 
 • Respublikinis 9-10 klasių mokinių tapybos darbų konkursas “Rudens natiurmortas”. I vieta;
 • Respublikinis mokinių piešinių konkursas „Pasieniečiai Lietuvos valstybės sienos sargyboje“. 2 prizinės vietos;
 • Respublikinis kūrybinio kalėdinio atviruko konkursas-paroda „Aš tau linkiu...“ III ir IV vietos;
 • Respublikinis drabužių dizaino ir įvaizdžio konkursas – festivalis „Kūrėjų oazė 2018“. II vieta;
 • Lietuvos jaunimo šiuolaikinio tautinio kostiumo eskizo kūrimo konkursas „Aš esu tautiškas“. III vieta
 • Eskizų konkursas ,,Vėtrungės Tauragės pilies bokštams“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. I ir II vietos;
 • Rajoninis moksleivių foto darbų konkursas „Vandens ženklai“. I ir II vietos;
 • Projektas „Kubų instaliacija 10x10“. Instaliacijos piešiniuose buvo vaizduojamos žymios Lietuvos, Tauragės vietos, tautiniai elementai. Projektas skirtas Lietuvos 100.
 • Tauragės visuomenės sveikatos biuro organizuotas renginys - paroda „Sakau TAIP blaiviam gyvenimui “.II vieta;
 • Rajoninis piešinių konkursas „Korupcija vaiko akimis“. I ir II vietos;
 • Ekslibrisų paroda – konkursas „Lietuvai 100“. 5 mokinės tapo laureatėmis;
 • Mokyklinių renginių meninis apipavidalinimas.
 • Kalėdinis gimnazijos papuošimas.
 • Mokinių piešinių ekspozicijų rengimas.

Ryškiausi šio būrelio pasiekimai rajono, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose:

 • Tarptautiniame FAI piešinių konkurse „Ateities skraidantys aparatai“ Vijolė Ambrozaitė (II a kl.) tapo laureate.
 • Respublikiniame kūrybinio kalėdinio atviruko konkurse-parodoje „Aš tau linkiu...“ Roberta Kasanavičiūtė (IV d kl.) laimėjo III vietą.
 • Respublikiniame drabužių dizaino ir įvaizdžio konkurse – festivalyje „Kūrėjų oazė 2018“ rūbų kolekcija „Tobulybė“ laimėjo II vietą.
 • Respublikiniame 9-10 klasių mokinių tapybos darbų konkurse “Rudens natiurmortas” Gečaitė Jovilė (I a kl.) laimėjo I vietą. Konkursą organizavo Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas.
 • Rajoniniame piešinių konkurse „Korupcija vaiko akimis“ Jokubauskaitė Paulina (I c kl.) laimėjo I vietą, Saukaitė Kamilė (I c kl.) laimėjo II vietą.

Muzikos studijos vadovė muzikos mokytoja I. Altaravičienė

 • Pasirodymai mokykliniuose renginiuose;
 • Parengtas kalėdinis muzikinis sveikinimas;
 • Dalyvavimas Gatvės muzikos dienoje ir miesto šventėje;
 • Grupės FLOKI pasirodymų koordinavimas;
 • Dalyvavimas integruotame projekte: rusų poezija lietuviškai.

Poreikis ir pasiūla. problemos.

Kadangi mokiniai būrelius renkasi savanoriškumo principu, todėl didesnių problemų vadovai neįvardija. Dalis mokytojų mini didelį mokinių užimtumą, skirtingus mokinių gebėjimus, patirties stoką, laiko suderinimo problemą. Dažniausiai mėgstamos veiklos srityje dalyvaujantys mokiniai savo gebėjimus ugdo ir kitose įstaigose, todėl būna atvejų, kuomet dubliuojasi laikas, ir mokiniai ne visada gali lankyti būrelių užsiėmimų (būdinga meninės srities būreliams).

Neformalaus švietimo būrelių, renginių, akcijų poreikį išsiaiškiname kiekvienų mokslo metų pabaigoje atlikdami apklausą per Mano dienynas. Būrelių pasiūlos kokybę tyrinėjame po pirmojo pusmečio. Apklausos duomenys rodo, kad mokiniai būrelių veiklą vertina gerai ir džiaugiasi, kad pasirinkta veiklos kryptis atitinka jų poreikius ir ugdo tos srities gebėjimus. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet populiariausi yra sportiniai būreliai: tinklinis, futbolas, badmintonas bei aktyvi veikla jaunųjų šaulių organizacijoje. Tiesa, gerai įsiliejo ir žurnalistų būrelis. Respondentai mini, kad tai puiki galimybė turiningai leisti laiką neformalioje aplinkoje.

Verta paminėti, kad per mokslo metus gimnazijoje vyko daug įvairių tradicinių ir netradicinių renginių tiek mokinių, tiek mokytojų iniciatyva, kuriuos mokiniai puikiai vertina ir jų pageidauja.

Neformalaus ugdymo veikla šiais mokslo metais buvo intensyvi, įvairi, atliepianti mokinių poreikius, daug mokinių buvo įtraukta į gimnazijos meninę, sportinę, kūrybinę, pilietiškumo ugdymo veiklas. Pasiekta nemažai gerų sportinių rezultatų. Šiais mokslo metais padaugėjo ir aukštesnių pasiekimų dailės srityje. Mokiniai aktyviai ir noriai dalyvavo varžybose, konkursuose, šventėse ir kituose renginiuose.

Išvados:

 1. 2017-2018 m. m. planuoti uždaviniai iš esmės įgyvendinti.
 2. Labai geri mokinių pasiekimai rajono ir respublikos dalykų olimpiadose.
 3. PUPP lietuvių k. ir matematikos įvertinimų vidurkiai mūsų gimnazistų aukštesni nei rajono ir respublikos.
 4. 30 mokinių mokyklą baigė labai gerais ir puikiais (6 mokiniai) pažymiais.
 5. Labai geri VBE rezultatai. 13 dalykų šimtukai, 5 TB programos mokinių darbai įvertinti aukščiausiais balais 7, kurie konvertuojami į 100.
 6. Neišlaikė lietuvių k. (1 mokinys) ir matematikos (2 mokiniai)VBE egzaminus, neišlaikymo procentas yra žymiai mažesnis nei rajono ir respublikos.
 7. Pagerėjo užsienio kalbų (anglų ir rusų k.) mokymosi rezultatai (kalbų lygį pasiekė didesnis skaičius mokinių lyginant su 2017 metrais).
 8. Aktyvi ir įvairiapusė neformalaus ugdymo veikla.
 9. Tobulinamos ugdymo formos ir metodai (50 proc. mokytojų vedė pamokas netradicinėse erdvėse, 84 proc. – integruotas, atviras pamokas, 61 proc. – stebėjo kolegų pamokas).

SSGG 2018 m.

Stiprybės

Silpnybės

Aktyvus mokinių dalyvavimas varžybose, olimpiadose konkursuose, tarptautiniuose projektuose ir geri  juose pasiekti  rezultatai

Mokykla jauki, svetinga, graži, saugi, atvira naujovėms.

Kuriamos naujos ir puoselėjamos senos tradicijos.

Bendruomenės narių bendravimas  su būsimais gimnazistais.

Organizuojama stovykla  pirmokų adaptacijai.

Aprūpinimas mokymo priemonėmis, vadovėliais.

Kvalifikuoti, žingeidūs, atviri naujovėms mokytojai.

Gera finansinių išteklių vadyba.

Gera materialinė bazė

Kvalifikuoti mokytojai.

Gabių mokinių ugdymas.

 

Dalies mokinių atsakomybės, savarankiškumo ir aktyvumo mokantis, motyvacijos stoka, žema elgesio kultūra.

Nepakankama tėvų pagalba ir dėmesys vaikui

Nepakankamas dėmesys pedagogų motyvacijos stiprinimui.

Mokinių atsakomybė

Neestetiška valgyklos aplinka ( stalai, kėdės)

Mokinių uniformos

Tėvų bendradarbiavimas su mokykla

 

Galimybės

Grėsmės

Mokiniai mokomi ir mokosi vertinti, įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą.

Gerosios patirties sklaida.

Bendradarbiavimas su progimnazijomis

Dėmesys pamokos kokybei ir įvairovei

Veiklos įsivertinimas, išvadų panaudojimas planavimui

Žurnalistinės veiklos aktyvinimas.

UK veiklos tobulinimas

Nuotolinis mokymas.

Saviraiškos skatinimas. Kūrybiškumo skatinimas?

Prasmingas ir dalykiškas mokytojų bendradarbiavimas.

Mokinių parlamento veiklos aktyvinimas.

Ugdymas netradicinėje aplinkoje (mokykla be sienų).

Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas.

Bendrosios rūpinimosi mokiniais politikos (pedagoginė psichologinė, socialinė pagalba, profesinis informavimas, bendradarbiavimas su tėvais) teikimo tobulinimas.

Tobulintina pageidaujamo mokinių elgesio skatinimo sistema.

Naudoti naujausias technologijas ugdymo procese.

Bendradarbiavimas su kitų rajonų „Versmės“ gimnazijomis, pvz. Elektrėnų.

Atviros pamokos ir integruotos pamokos

Gimnazijoje ir klasėse vyraujantis mikroklimatas teigiamas, palankus mokymuisi.

TB klasės

Biblioteka neatitinkanti šiuolaikinių reikalavimų.

Aprūpinimas kanceliarinėmis prekėmis.

Mokinių savivalda

Nestabili  švietimo politika, Mažėjantis mokinių skaičius rajone

Neaiški etatinio darbo apmokėjimo sistema.

Senstantis kolektyvas

Visuomenės požiūris į mokytoją ir mokyklą.

Išorinių socialinių negerovių (kvaišalai, smurtas) skverbimasis gali neigiamai paveikti mokyklos socialinę aplinką.

Lankomumo kontrole.

Psichologas.

 

V. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

Prioritetas

Pažangos stebėjimas bei mokinių atsakomybė ir sąmoningumas.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Mokyti mokinius vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus bei pažangą.

Uždaviniai

 1. Padėti mokiniams susidaryti tobulėjimo planus, koordinuoti jų įgyvendinimą, bei mokymosi pasiekimų stebėseną.
 2. Sukurti motyvuojančios ugdymo(si) aplinkos modelį. ,,Gera pamoka - mokinių pasiekimų garantas“. Įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, parinkti ugdymo turinį ir metodus.

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo/ vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma/laukiami rezultatai

1.

Klasių valandėlėse aptarti tobulėjimo planų rengimą.

Aptarti tobulėjimo planų įgyvendinimą, individualią pažangą.

 

Klasių vadovai

Padeda karjeros konsultantė, soc. pedagogė, psichologas

Mokslo metų pradžioje

Kartą per trimestrą

Savalaikis iškilusių problemų sprendimas

2.

Metodinėse grupėse aptarti metodus, ugdančius mokinių atsakomybę už savo mokymąsi

Metodinių grupių pirmininkai

I pusmetis

Pagalba mokytojams ir mokiniams.

3.

Planuoti ir vesti integruotas, netradicines pamokas

Metodinės grupės, dalykų mokytojai

Per mokslo metus.

Kiekvienas mokytojas po 1-2 pamokas

Kuriama motyvuojanti ugdymo aplinka.

4

Organizuoti atviras pamokas. Stebėti ir aptarti vertinimo ir įsivertinimo galimybes, mokinių pasiekimus pamokoje.

Metodinės grupės, dalykų mokytojai

1-2 mokytojai iš metodinės grupės?

Dalijamasi patirtimi, teikiama pagalba kolega-kolegai

5.

Dalykų pamokose stebėti ir fiksuoti mokinių individualią pažangą.

Dalykų mokytojai

Per mokslo metus

6.

Mokinio mokymosi asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo rezultatų analizė ir panaudojimo gerinimas

Metodinės grupės

Du kartus per mokslo metus

Nepažangumo problemų sprendimas, suteikta savalaikė pagalba

7.

Aptarti ugdymo(si) rezultatus direkciniuose pasitarimuose, klasės valandėlėse., tėvų susirinkimuose.

Vadovai, klasių vadovai

I kl. spalio 4 savaitę.

II-IV kl. pagal poreikį

8.

Organizuoti diagnostinius testus I klasių mokiniams.

Dalykų mokytojai

Rugsėjo ir gegužės mėn.

Spragų nustatymas

9.

Organizuoti ilgalaikes ir trumpalaikes konsultacijas.

Vadovai, dalykų mokytojai

Visus mokslo metus

Pagalba mokiniams

10.

Tirti grožinės ir metodinės literatūros poreikį, pasiūlą, organizuoti pirkimą.

Bibliotekininkė.

Dalykų mokytojai

Per mokslo metus

Biblioteka-skaitykla taps informaciniu centru.

11.

Organizuoti seminarus mokytojams

 1. „Kokybiška mokytojo vadybinė funkcija, motyvuojančios mokymosi aplinkos kūrimas“.
 2. Darbas kompiuterio programomis.

Vadovai

Per mokinių atostogas

 

 

 

 

 

Tobulės mokytojų kompetencijos

12.

Teikti pagalbą mokytojams mokinių pažinimo klausimu.

Psichologas, soc. pedagogas

Rugsėjo mėn.

Pagalba mokytojams bendraujant su mokiniais

 1. Skatinti mokinių atsakingą požiūrį į mokymąsi ir lankomumą.

Uždaviniai:

 1. Tobulinti lankomumo kontrolę ir atsiskaitymą už praleistas pamokas.
 2. Skatinti mokinius, nepraleidusius pamokų per trimestrą, pusmetį, metus.

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo/ vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma/laukiami rezultatai

1.

Sudaryti darbo grupę lankomumo prevencijos tvarkai koreguoti.

 

Vadovai

Rugsėjo mėn.

Pakoreguota tvarka

2.

Gimnazijos lankomumo tvarkos aprašą papildyti puikiai lankančių mokinių skatinimu:

Viešinti nepraleidusius nė vienos pamokos pavardes.

Mokslo metų pabaigoje organizuoti ekskursiją geriausiai lankiusiai klasei

Dalyko mokytojas savo pamokoje skatinta mokinius, nepraleidusius nei vienos pamokos per trimestrą, per pusmetį.

Mokiniai, per mokslo metus nepraleidę pamokų, apdovanojami mokyklos direktorės padėkos raštais.

Geriausiai lankanti klasė apdovanojama įsteigta mokyklos taure.

Parengti klasių lankomumo stebėsenos vizualizaciją

Vadovai.

Darbo grupė.

Klasių vadovai.

Dalykų mokytojai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovai, mokinių parlamentas

Rugsėjo mėn.

 

 

Kartą per mėnesį

 

 

 

Trimestro, pusmečio pabaigoje?

 

Mokslo metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo mėn.

Skatinami gerai lankantys mokiniai.

Didės mokinių motyvacija nepraleidinėti pamokų.

3.

Organizuoti:

- aktyvios lankomumo kontrolės dienas;

Klasių vadovų ir soc. pedagogo pokalbius (klasių koncentrais) iškilusioms lankomumo, elgesio ir kt. problemoms aptarti

 

Soc. pedagogas, vadovai, klasių vadovai

Kartą per ketvirtį

Vykdoma pamokų praleidinėjimo prevencija

VI. laukiamas rezultatas

 

 1. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta:

1.1. Didės mokinių atsakomybė už savo rezultatus, aktyvumas ir savarankiškumas, tobulės gebėjimai vertinti asmeninę pažangą ir pasiekimus

1.2. Naudojami įvairesni mokymo metodai, netradicinės pamokos padės įžvelgti mokinių mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas. Parinktas ugdymo turinys ir metodai didins mokinių motyvaciją, gerės rezultatai.

1.3. Didės mokinių ir jų tėvų atsakomybė už gerą lankomumą.

1.4. Skatinimas už gerą lankomumą didins motyvaciją nepraleidinėti pamokų be priežasties.

VII. lėšų šaltiniai

 1. planui įgyvendinti bus skiriamos savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio).
 2. Specialios.
 3. Rėmėjų lėšos (pagal gimnazijos biudžeto planą).
 4. dalis programos bus finansuojama iš dviejų procentų lėšų

VIII. PRIEDAI

 1. Organizacinė veikla (1)
 2. Metodinės tarybos veiklos planas (2)
 3. TB skyriaus veiklos 2017-2018 m. m. planas (3)
 4. Neformalaus švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus planas (4)
 5. Metodinės tarybos veiklos planas (5)
 6. Bibliotekos veiklos planas (6)
 7. Žmogiškųjų išteklių plėtros planas (7)
 8. Tvarkos: tėvų informavimo ir švietimo tvarka (8)
 9. Budėjimo gimnazijoje tvarka (9)

IX. baigiamosios nuostatos

 1. plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, ir aprūpinimui, skyrių vedėjai.
 2. Priežiūrą vykdys direktorius.
 3. Veiklos plano įgyvendinimo vertinimas vykdomas du kartus per mokslo metus. Analizę atlieka vadovai, rezultatus pateikia mokytojų tarybai.
 4. už plano vykdymą bus atsiskaitoma gimnazijos tarybai, mokytojų tarybai ir steigėjui.

 

 

PRIEDAS Nr. 1

ORGANIZACINĖ VEIKLA

 

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Data

Atsiskaitymo forma

Mokytojų tarybos posėdis

Darbotvarkė:

 1. Atstovų į gimnazijos tarybą rinkimai.
 2. Atestacinės komisijos atstovo rinkimai

Direktorius

2018-08-

Mokinių registro ir mokytojų duomenų perdavimas e. dienynui TAMO

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Rugpjūtis, rugsėjo I, II savaitės

Pasirengta darbui.

Mokytojų pareigybių aprašymų parengimas, suderinimas, tvirtinimas.

Darbo sutarčių papildymas.

Direktorius, pavaduotojas ugdymui

Rugpjūčio, rugsėjo mėn.

Parengti ir suderinti pareigybių aprašymai

Darbo grupių sudarymas, veiklos organizavimas

Vadovai

Rugpjūčio mėn..

Parengtas įsakymas. Planuojama veikla.

Duomenų gimnazijos svetainėje atnaujinimas

Informaciją parengia ir pateikia vadovai.

Vadovai,

A. Žylienė

Rugsėjo mėn.

Atnaujinta svetainės informacija

Veiklos vertinimo grupės susirinkimas. Grupės veiklos planavimas. Plačiojo įsivertinimo organizavimas.

Koordinatorius

Rugsėjo mėn. per mokslo metus.

Su rezultatais supažindinama mokytojų tarybos posėdžiuose

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, skyrių vedėjų, pagalbos mokiniui specialistų darbo laiko grafikų sudarymas ir tvirtinimas

Direktorius, specialistai

Iki rugsėjo 15 d.

Parengtas įsakymas

Ketvirtokų prašymų dėl brandos darbo registravimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Iki rugsėjo 18 d.

Įrašyta mokinių registre.

Diagnostinių testų I, III klasėse organizavimas.

Skyriaus vedėja, metodinė taryba, dalykų mokytojai

Rugsėjo ir balandžio mėn.

Mokytojų tarybos posėdyje

Olimpiadų, konkursų mokyklinių turų organizavimas

Pavaduotoja ugdymui, dalykų mokytojai

Prieš rajonines olimpiadas

Metodinėse grupėse

Atestacinės komisijos posėdis.

Pirmininkas

Du kartus per mokslo metus

 

Mokyklos dokumentų ekspertų komisijos darbo plano rengimas. Dokumentacijos plano sudarymas.

Direktorius, sekretorė

Iki rugsėjo 14 d.

Administracijos posėdžiuose

Etatinio darbo apmokėjimo 2018/2019 m. m sąrašo parengimas, suderinimas su profsąjunga.

Direktorius, buhalteris,, pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai

Iki rugsėjo 5 d.

Suderinta su profsąjunga.

Administracijos posėdžiuose

Nuomos sutarčių sudarymas.

Direktoriaus pavaduotojas aprūpinimui

Rugsėjo mėn.

Administracijos posėdžiuose

Valstybinių ir mokyklinių egzaminų rezultatų analizė.

Direktorius, pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedėjas, dalykų mokytojai

Rugpjūčio mėn.

Mokytojų tarybos posėdyje

Darbo saugos instruktažų pravedimas

Direktoriaus pavaduotojas aprūpinimui, dalykų mokytojai

Rugsėjo mėn.

Pateikiami instruktažų sąrašai.

Ilgalaikių planų derinimas.

-metodikos grupėje,

-metodinėje taryboje,

-teikimas tvirtinimui

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, skyrių vedėjai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktorius

Iki rugsėjo 7 d. , per 5 darbo dienas, po suderinimo metodinėje taryboje

Metodinių grupių susirinkimuose, metodinėje taryboje. Parengti ir patvirtinti  ilgalaikiai planai

Pamokų tvarkaraščio sudarymas.

 

 

Neformaliojo švietimo būrelių komplektavimas.

 

Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraščio sudarymas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedėjas.

Iki rugsėjo 7 d.

 

 

Iki rugsėjo 14 d.

 

 

Iki rugsėjo 14 d.

Tvarkaraščiai teikiami tvirtinimui.

NŠ būrelių sąrašai pateikiami skyriaus vedėjai

Pirmokų ir naujai atėjusių trečiokų adaptacijos tyrimo organizavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, psichologas, klasių auklėtojai

Spalio mėn.

Direkcinė taryba. Į pasitarimą pakviesti mokyklų, iš kurių atėjo mokiniai, vadovus

I, II klasių I trimestro rezultatų analizė

Direktorius, pavaduotojas ugdymui, klasių auklėtojai

Gruodžio mėn.

Mokytojų susirinkimas

Metinė inventorizacija.

Inventorizacijos komisija

Lapkričio, gruodžio mėn.

Aptariama direkcinės tarybos posėdyje

Mokymo namuose ir savarankiško mokymosi organizavimas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Visus metus pagal poreikius

Direkcinės tarybos , VGK posėdžiuose

Klasių tėvų susirinkimų organizavimas.

 

Klasių vadovai

2 kartus per metus

 

Aptariama direkcinės tarybos posėdyje.

 

 

Ataskaitinė-rinkiminė tėvų konferencija.

Gimnazijos tarybos posėdis.

Atstovų (2) į atestacijos komisiją rinkimai.

Direktorius

Lapkričio mėn.

Išrinkta gimnazijos taryba, parengtas tarybos veiklos planas

Nedirbančių mokytojų ugdomojo darbo kokybiško pavadavimo organizavimas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Pagal poreikį

Administracijos susirinkime

Kontrolinių darbų organizavimo analizė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Du kartus per mokslo metus

Aptariama direkcinės tarybos posėdyje

Bibliotekos ir skaityklos darbo organizavimas.

Bibliotekos veiklos stebėsena.

Bibliotekininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Per metus

Direkcinės tarybos, mokyklos tarybos posėdyje

Bandomųjų egzaminų organizavimas IV klasėse.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, dalykų mokytojai

Gruodžio, sausio mėn.

Mokytojų tarybos posėdyje

Metinės vadovo ataskaitos rengimas

Direktorius

Gruodis

Rajono savivaldybės tarybai

Tėvų informavimas apie bandomųjų egzaminų rezultatus.

Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

Vasario mėn.

TAMO ir individualiai.

Abiturientų ir jų tėvų supažindinimas su Brandos egzaminų, įskaitų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.

Direktorius

Iki 09-24 mokiniai

Gruodis - tėvai

Aptariama su dalykų mokytojais

Pagrindinio ugdymo programos mokinių ir jų tėvų supažindinimas su Pasiekimų patikrinimo nuostatais..

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Gruodžio mėn.

Aptariama su dalykų mokytojais

Tarifikacijos, etatų sąrašų tvirtinimas 2019 metams.

Direktorius, buhalteris

Iki sausio 15 d.

Švietimo skyriui

Antrokų ir jų tėvų supažindinimas su VUPA.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Gruodžio mėn.

Administracijos posėdyje

Kandidatų prašymai dėl įskaitų ir egzaminų pasirinkimo

Direktorius, sekretorius

Vasario mėn.

Informacija KELTO sistemai, mokytojams

Vertinimo bei vykdymo grupių lietuvių k. įskaitai organizuoti sudarymas.

Direktorius

Kovo mėn.

Aptariama su mokytojais

Lietuvių k.  įskaitos organizavimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Kovo mėn.

Aptariama su mokytojais

Vertinimo bei vykdymo grupių brandos egzaminams ir pasiekimų patikrinimams organizuoti sudarymas.

Direktorius

Balandžio mėn.

Aptariama su mokytojais

Progimnazijų, pagrindinių mokyklų mokinių supažindinimas su mokymosi galimybėmis gimnazijoje (atvirų durtų organizavimas, gimnazijos pristatymas progimnazijose ir pagrindinėse mokyklose, bendrų veiklų organizavimas).

Būsimų gimnazistų diena

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skriaus vedėjai.

2019- m. II pusmetis

Aptarti administracijos posėdyje.

Priėmimo į I gimnazijos klasę organizavimas

Priėmimo komisija

2019 m. II pusmetis

 

Vadovėlių, mokymo priemonių užsakymas.

Direktoriaus pavaduotojas aprūpinimui, bibliotekininkas, dalykų mokytojai

Balandžio, gegužės mėn.

Aptariama metodinių grupių susirinkimuose,

Būsimųjų pirmokų ir jų tėvų susirinkimas.

Direktorius, pavaduotojas ugdymui

Birželio mėn.

Pasirašytos sutartys

Patalpų parengimas brandos egzaminams ir PUPP.

Direktorius, pavaduotojas aprūpinimui

Gegužės, birželio, liepos mėn.

Vykdomi egzaminai ir PUPP

Mokinių asmens bylų, el dienyno pildymo kontrolė.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedėjai

Nuolat

Administracijos posėdyje

Antrųjų klasių mokinių individualiųjų ugdymo planų derinimas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasių auklėtojai

Iki birželio 1 d.

Aptariama direkcijos posėdyje

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimas

Direktorius, klasių auklėtojai

Birželio mėn.

Ataskaita švietimo skyriui

Metinių ataskaitų rengimas

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai, pagalbos mokiniui specialistai

Gegužė, birželis

Mokyklos ataskaita savivaldybės tarybai,

mokyklos tarybai

Brandos atestatų išdavimas.

Direktorius, TB skyriaus vedėja, klasių auklėtojai

Liepos mėn.

Ataskaita švietimo skyriui

Tarifikacijos 2018 – 2019 m. m. pirmam pusmečiui sudarymas.

Direktorius, pavaduotojas ugdymui, buhalteris

Rugpjūčio mėn.

Aptariama su mokytojais individualiai

Stovyklos „Versmiukai“ organizavimas

Skyriaus vedėja, dalykų mokytojai

Rugpjūčio mėn. paskutinė savaitė

Mokytojų tarybos posėdyje

Skyrių veiklos planavimas

Skyrių vedėjos

Birželio -rugpjūčio mėn.

Mokyklos tarybai

 

Ugdomoji priežiūra.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Data

Atsiskaitymo forma

Teminių planų  vykdymo analizė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedėjos, metodinė taryba

II ketvirtis

 

Direkcinės tarybos posėdyje, metodinėse grupėse, metodinėje taryboje

Pamokų, neformalaus švietimo, klasių vadovų veiklos stebėsena:

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai.

Per mokslo metus

Aptariama su mokytoju, direkcinės tarybos posėdyje, metodinėse grupėse

Kontrolinių darbų organizavimo tvarkos laikymosi stebėjimas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai,

Kas mėnesį

Aptariama direkcinės tarybos posėdyje

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos laikymosi stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai

Kartą per ketvirtį

Aptariama direkcinės tarybos posėdyje

Namų darbų skyrimo stebėsena

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai,

Nuolat

Administracijos pasitarimuose

Signaliniai I, II klasių mokinių trimestrai

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, klasių auklėtojai

Spalio mėn.

Aptariama direkcinės tarybos posėdyje klasių auklėtojai informuoja mokinių tėvus

I, II kl. trimestrų ir metinių rezultatų analizė

Direktorius, pavaduotojas ugdymui, klasių auklėtojai

Gruodžio, kovo, birželio mėn.

Mokytojų tarybos posėdyje

III, IV klasių mokinių pusmečio rezultatų analizė.

 

Direktorius, pavaduotojas ugdymui, klasių auklėtojai

Iki gruodžio 14, birželio mėn.

Mokytojų taryboje, auklėtojai informuoja mokinių tėvus

Lankomumo stebėsena ir analizė, problemų sprendimas

Direktoriaus, pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, soc. pedagogas

Nuolat

VGK, mokytojų tarybos posėdžiuose, administracijos pasitarimuose

Veiklos programos tarpinė analizė.

Ugdymo plano įgyvendinimo tarpinė analizė.

Direktorius

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Sausio mėn.

Mokytojų tarybos posėdyje

Klasių auklėtojų, mokytojų, el. dienynų, mokinių asmens bylų tvarkymo kontrolė.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai,

Nuolat

Individualiai su klasių auklėtojais, mokytojais.

Informacija–direkcinei tarybai

Neformalaus ugdymo dokumentų pildymo kontrolė

Skyriaus vedėja

Kartą per ketvirtį

Individualiai su mokytojais. Informacija–direkcinei tarybai

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai,

Rugsėjo, spalio mėn.

Mokytojų tarybos posėdyje

SAVIVALDOS INSTITUCIJOS

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba yra aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos taryba telkia

gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam gimnazijos valdymui, padeda spręsti gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams.

Gimnazijos taryba sudaroma iš gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų),

mokytojų, mokinių, atstovaujančių visoms ugdymo programoms ir vietos bendruomenės atstovų.

Gimnazijos tarybą lygiomis dalimis 5 tėvus (globėjus, rūpintojus) renka tėvų konferencija, 5

mokytojus – mokytojų taryba, 5 mokinius – mokinių taryba.

Gimnazijos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas,

jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Gimnazijos direktorius gimnazijos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu gimnazijos tarybos

posėdyje.

Gimnazijos tarybos funkcijos:

1. teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

2. pritaria gimnazijos strateginiam planui, metiniam gimnazijos veiklos planui, gimnazijos nuostatams, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems gimnazijos direktoriaus;

3. teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

4. kolegialiai svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

5. išklauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;

6. teikia siūlymus gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

7. svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;

8. teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

9. svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

10.gimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių ir nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma;

11. gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito gimnazijos bendruomenei

Posėdžiai

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Vykdymo terminas

Pastabos

Dėl 2018-2019 m. m. veiklos plano.

 

Tarybos pirmininkas

 

2018 m. rugpjūčio mėn.

Planą pateikia direktorius

Dėl 2018-2019 m. ugdymo plano

Tarybos pirmininkas

 

2018 m. rugpjūčio mėn.

UP pateikia pavaduotoja ugdymui

3.

Dėl metinės direktoriaus veiklos ataskaitos

Tarybos pirmininkas

2019 m. sausio mėn.

Direktorius

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo bei ugdymo kokybei užtikrinti klausimams spręsti.

Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vedėjai, metodinių grupių vadovai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai.

Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius.

Mokytojų tarybos posėdžius šaukia gimnazijos direktorius.

Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

Mokytojų taryba:

1. inicijuoja mokyklos kaitos procesus;

2. formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;

3. dalyvauja planuojant mokyklos ugdomąją veiklą;

4. svarsto ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus;

5. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, praktinius pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;

6. priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendraisiais ugdymo planais, steigėjo sprendimais ir kitais norminiais teisės aktais;

7. svarsto ir priima sprendimus dėl:

-dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų nelankymo, atsiskaitymo formų,

-atleistų nuo dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų mokinių užimtumo,

-dalykų programų skirtumų likvidavimo ir atsiskaitymo tvarkos,

-savarankiško mokinių mokymosi,

-ilgalaikių projektų tematikos, trukmės, vertinimo būdų, savaitinių valandų skaičiaus skyrimo darbo vadovui,

-mokinių pasiekimų vertinimo ugdymo procese ir tėvų (globėjų) informavimo apie mokymosi sėkmingumą būdų, laikotarpių,

-mokinių pasiekimų mokantis muzikos, dailės, kūno kultūros, technologijų, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos, pasirenkamųjų dalykų, modulių vertinimo,

-ugdymo turinio planavimo laikotarpių ir formų.

8. renka atstovus į mokyklos tarybą, pagal mokyklos nuostatuose numatytą kvotą. Į mokyklos tarybą renkami pareigingi mokytojai, neturintys galiojančių administracinių nuobaudų.

Posėdžiai

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas

Vykdymo terminas

Posėdžiai

Dėl 2018-2019 m. m. veiklos ir ugdymo plano.

Dėl 2018 m. brandos egzaminų ir TB klasės egzaminų rezultatų analizės

Direktorius,

Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai

 

Rugpjūčio mėn.

Mokytojų taryba

Dėl I, II kl. pažangos (po signalinio)

Pavaduotoja ugdymui, skyriaus vedėja

Spalio mėn.

Per mokinių atostogas

Mokytojų taryba

Dėl III, IV kl. mokinių pažangos

 

 

 

Dėl I ir II klasių I trimestro rezultatų (problemos ir jų sprendimo būdai).

 

Dėl lankomumo stebėsenos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasių auklėtojai

VGK

Gruodžio mėn.

Per mokinių atostogas

Mokytojų taryba

 

Dėl veiklos plano tarpinės analizės.

Direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedėjai

2019 m. sausio mėn.

Mokytojų taryba

III ir IV klasių mokinių I pusmečio rezultatai, problemos, sprendimo būdai.

Dėl bandomųjų egzaminų rezultatų

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasių auklėtojai

Vasario mėn.

Mokytojų taryba

I ir II klasių mokinių II trimestro rezultatai.

Dėl lankomumo stebėsenos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasių auklėtojai.

VGK

Kovo mėn.

Mokytojų taryba

Dėl kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo rezultatų

Metodinė taryba, metodikos grupės.

Balandžio mėn.

Mokytojų taryba

Dėl 2019-2020m. m. veiklos plano

Direktorius, planavimo grupė

Gegužės mėn.

Mokytojų taryba

Dėl I-IV klasių mokslo metų pabaigos rezultatų.

Vadovai, klasių auklėtojai

Gegužės, birželio mėn.

Mokytojų taryba

 

PRIEDAS NR. 2

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS METODINĖS  VEIKLOS PLANAS

2018-2019 M. M.

Metodinės tarybos veikla

Prioritetas

Ugdymo(si) pažangos stebėjimas

Tikslas

Mokyti mokinius vertinti bei įsivertinti savo pažangą ir skatinti mokinių atsakingą požiūrį į ugdymąsi.

Uždaviniai

 1. Sukurti motyvuojančios ugdymo(si) veiklos modelį „Gera pamoka – mokinių pasiekimų garantas“
 2. Pritaikyti ugdymo turinį ir metodus individualiai siekiant maksimalaus rezultato.

Dalykinės grupės ir mokytojų skaičius: lietuvių kalbos (5), užsienio kalbų (8), gamtos, socialinių mokslų ir technologinio ugdymo (10), matematikos ir IT (6), TB mokytojų (10),  menų ir kūno kultūros (6).

Lietuvių kalbos metodinė grupė: mokytojos V. Juškevičiutė, N. Katauskienė, D. Pukelienė, I. Samoškienė, Z. Jarašiūnienė

 

Užsienio kalbų metodinė grupė: anglų kalbos mokytojos D. Kaminskienė, A. Ratkevičienė, I. Vaičienė, V. Vaupšienė, L. Eskienė, rusų kalbos mokytojos R. Jankauskienė, A. Jucikienė ir vokiečių kalbos mokytoja M. Bertulienė.

Gamtos, socialinių mokslų ir technologinio ugdymo metodinės grupės narės: biologijos ir technologijų mokytoja R. Leškienė, chemijos mokytoja S. Radžiūnienė, biologijos ir chemijos mokytoja V. Kalašinskienė, fizikos mokytoja N. Burbienė, istorijos ir pilietiškumo mokytojos I. Urniežiūtė, D. Bajorinienė, I. Sausienė, geografijos ir ekonomikos mokytojai J. Orlovienė, R. Muzikevičius, technologijų mokytoja J. Ječienė

Matematikos ir IT metodinės grupės narės: matematikos mokytojos V. Kazokienė, N. Pasičnikienė, V. Skiepenaitienė, G. Zaukevičienė, IT mokytojos A. Žylienė, L. Austrevičienė

TB mokytojų metodinė grupė: I. Samoškienė, J. Orlovienė, V. Skiepenaitienė, I. Vaičienė, S. Radžiūnienė, I. Urniežiūtė,

Psichologijos, menų ir kūno kultūros metodinės grupės nariai:  dailės mokytoja G. Budginienė, etikos mokytoja V. Klepikovienė, tikybos mokytoja S. Jakštienė, kūno kultūros mokytojai V. Januševičienė, A. Skurdelis, muzikos mokytoja I. Altaravičienė.

Veiklą kuruoja gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Pukelienė.

Metodinės tarybos nariai:

Alvydas Skurdelis, kūno kultūros ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkas,

Ingrida Vaičienė, TB skyriaus vedėja,

Jūratė Orlovienė, gamtos, socialinių mokslų ir technologinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Rasvita Jankauskienė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Nijolė Katauskienė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Nijolė Pasičnikienė, matematikos ir IT mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Vitalija Kalašinskienė, metodinės tarybos pirmininkė, skyriaus vedėja

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Atsakingi asmenys

Laikas

Diagnostinių testų I kl. organizavimas, vykdymas, aptarimas

Metodinė taryba,

Metodinės grupės

Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje

Ilgalaikių planų derinimas ir teikimas tvirtinti

Metodinė taryba

Iki rugsėjo 1 d.

VBE rezultatų aptarimas

Metodinės grupės

Rugsėjo mėn.

Metodinės veiklos plano koregavimas

V. Kalašinskienė

Iki rugsėjo 20 d.

Atvirų pamokų, dalykinių renginių, integruotų pamokų organizavimas, koordinavimas (kiekvienas mokytojas organizuoja ne mažiau kaip vieną atvirą pamoką arba dalykinį renginį gimnazijoje per mokslo metus).

Kolegų atvirų pamokų stebėjimas

Metodinė taryba

Kas mėnesį

Į dalykų pamokas integruojamos Rengimo šeimai ir lytiškumo, ATPVM prevencijos, Gyvenimo įgūdžių ugdymo, Bendrųjų kompetencijų, Sveikatos ugdymo,  Etninės kultūros, Žmogaus saugos programos

Integruojamų programų temos įrašomos į ilgalaikius planus

Dalykų mokytojai

Nuolat pagal temas

Konsultacijų poreikio nustatymas

Dalykų mokytojai

Per rugsėjo mėn.

Moodle sistemos,  egzaminatorius.lt ir kitų virtualių priemonių naudojimas ugdymo procese

Metodinių grupių nariai

Nuolat

Mokytojų veiklos įsivertinimo formos keitimas pagal nuo 2018-09-01  galiosiantį darbo apmokėjimo modelį

Metodinė taryba

Iki spalio 10 d.

Projektinės veiklos organizavimas:

 • projektinės veiklos krypčių numatymas, temų tvirtinimas
 • darbų temų aptarimas, teikimas metodinei tarybai tvirtinti
 • projektų vykdymas ir darbų pristatymas

Metodinė taryba

 

 

Metodinės grupės

 

Nuo 03-01

Iki 04-17

Iki 04-10

 

Birželio mėn.

Pakviesti pagrindinių mokyklų, progimnazijų mokytojus į renginius, atviras pamokas gimnazijoje (paskaitas, seminarus, konferencijas, forumus, diskusijas)

Metodinė taryba

Pagal poreikį

Organizuoti mokinių kūrybinių, tiriamųjų  darbų, projektų pristatymą konferenciją

Metodinės grupės, metodinė taryba

2019 m. birželis

Diagnostinių darbų (rudens) I klasėse rezultatų aptarimas, išvadų teikimas metodinei tarybai

Metodinės grupės

Iki 2018-10-06

Pasirengimas trišalei diskusijai (nuostatai, organizacinė grupė, organizaciniai darbai)

Metodinė taryba

I pusm.

Mokytojų metodinės veiklos, kvalifikacijos kėlimo duomenų analizavimas

Metodinė taryba

Metodinės veiklos - 2019 m. birželis

Kvalifikacijos kėlimo – 2018 m. gruodis

Integruotos ugdymo veiklos aptarimas

Metodinė taryba

2 kartus/mokslo metus

Bendradarbiavimas kuriant planus, programas, projektus, priemones, renginius, seminarus.

Metodinės grupės

Nuolat

Ugdymo naujovių paieška ir sklaida kolektyve

Metodinė taryba

Per mokslo metus

Organizuotų veiklų sklaida spaudoje ir kt. informavimo priemonėse

Inicijuoja metodinė taryba

Per mokslo metus

Metodinių grupių dokumentacijos sutvarkymas, archyvavimas

Metodinės tarybos nariai

2019 m. birželis

Mokytojų parengtų metodinių priemonių aprobavimas

Metodinė taryba

2 kartus per metus (spalis, birželis)

Bandomųjų egzaminų rezultatų analizė

Metodinės grupės

Po bandomųjų egzaminų

Metodinės veiklos grupėse aptarimas (mokytojų veiklos savianalizė)

Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai

2019-06

Mokinių ruošimas dalykų olimpiadoms, konferencijoms, konkursams, akcijoms bei renginiams.

Dalykų mokytojai teikia PMMC per pavaduotoją ugdymui (rajono metodinę tarybą)

Visus metus

Mokytojų kandidatūrų olimpiadinių, konkursinių darbų vertinimui teikimas

Metodinė taryba

Pagal poreikį

Lietuvių kalbos metodinės grupės veiklos planas 2018-2019 m. m.

Metodinės grupės pirmininkė Nijolė Katauskienė

Data

Pavadinimas

Atsakingas

Pastabos

08-28

Ilgalaikių darbo planų aptarimas ir tvirtinimas, pateikimas gimnazijos metodinei tarybai.

Metodinės grupės pirmininkė ir kitos lietuvių k. mokytojos

 

Rugsėjis

Diagnostiniai darbai I klasėse.

Diagnostinių darbų aptarimas.

Brandos egzaminų rezultatų analizė.

Integruotas trumpalaikis projektas su Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešąja biblioteka I klasėse „Aukime kartu su knyga“.

Europos kalbų diena.

Lietuvių kalbos mokytojos, dirbančios I klasėse

Lietuvių kalbos mokytojos, dirbančios IV klasėse

 

Lietuvių kalbos mokytojos

 

Spalis

Metodinių dalykinių klausimų aptarimas.

Metodinės grupės pirmininkė N. Katauskienė

 

Lapkritis

Integruotas projektas, skirtas Vinco Kudirkos 160 – osioms metin4ms III klasėms.

Lietuvių kalbos mokytojos, dirbančios III klasėse

 

Gruodis

Bandomasis lietuvių kalbos egzaminas.

Lietuvių kalbos mokytojos, dirbančios IV klasėse

 

Sausis

Filologinių darbų pristatymas.

 

Bandomojo egzamino analizė.

Lietuvių kalbos olimpiada.

N. Katauskienė, V. Juškevičiutė

Lietuvių kalbos mokytojos

Lietuvių kalbos mokytojos

 

Vasaris

Meninio skaitymo konkursas.

 

V. Juškevičiutė

Lietuvių kalbos mokytojos

 

Kovas

Nacionalinio diktanto I turas. 03-08

Integruotas lietuvių kalbos, muzikos ir dailės projektas ,,Tautosakos slėpiniai“

Lietuvių kalbos mokytojos

Lietuvių kalbos mokytojos, dirbančios I klasėse

 

Balandis

IV klasių įskaitos.

Atvira pamoka, skirta 140 – osioms Jono Biliūno metinėms.

Lietuvių kalbos mokytojos

Lietuvių kalbos mokytojos, dirbančios III klasėse

 

Gegužė

Tradicinė kūrėjų popietė, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Z.Jarašiūnienė

 

Birželis

Lietuvių kalbos mokytojų veiklos savianalizė.

Lietuvių kalbos mokytojos ir administracija

 

Visus metus

Mokinių ruošimas kūrybinių darbų konkursams.

Lietuvių kalbos mokytojos

 

Užsienio kalbų metodinės grupės veiklos planas 2018-2019m. m.

Metodinės grupės pirmininkė Rasvita Jankauskienė

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Atsakingi asmenys

Laikas

1.

Išanalizuoti ir patvirtinti ilgalaikus planus.

R. Jankauskienė ir dalykų mokytojos

2018 m. rugpjūtis

2.

Aptarti ir išanalizuoti anglų, rusų VBE rezultatus.

R. Jankauskienė ir anglų kalbos mokytojos

2018 m. rugsėjis

3.

Aptarti diagnostinių testų I klasėse rezultatus.

 

V. Vaupšienė,

L. Eskienė

I. Vaičienė

R. Jankauskienė,

A. Jucikienė

2018m. rugsėjis

4.

Aptarti mokinių poreikius, galimybes. Konsultacijų poreikio nustatymas.

R. Jankauskienė, M. Bertulienė, anglų k. mokytojos

2018m. rugsėjis

5.

Trumpalaikis projektas Europos kalbų dienai pažymėti.

R. Jankauskienė

V. Vaupšienė

L. Eičienė

2018 m. rugsėjis

6.

Surengti mokyklinę anglų kalbos olimpiadą I-II ir III kl. mokiniams.

V. Vaupšienė

L. Eskienė

(1-II kl.)

D. Kaminskienė (IIIkl.)

2018 m. gruodis

7.

Surengti mokyklinį viešojo kalbėjimo konkursą anglų kalba

V. Vaupšienė

2019 sausis

8.

Dalyvauti tarptautiniame konkurse „Olympis“.

L. Eskienė

Rudens, pavasario sesijos

9.

Dalyvauti respublikiniame konkurse  „Kalbų Kengūra“ .

R. Jankauskienė ir anglų, vokiečių kalbų mokytojos

2018m. kovo 6-7 d.

10.

Dalyvauti respublikiniame vertimų konkurse  „Tavo žvilgsnis“.

A. Jucikienė ir anglų, vokiečių kalbų mokytojos

2019-m. sausis-vasaris

11.

Dalyvavimas tarptautiniame užsienio kalbų konkurse „Best in English“.

A. Ratkevičienė

2018m. lapkritis

12.

Integruota pamoka „Aplinkosauga“ (anglų k. – geografija, III kl.)

L. Eskienė

V. Vaupšienė

A. Ratkevičienė

2019m. vasaris

13.

 

Integruota pamoka „Pasaulio virtuvės“ (anglų k. – IT, IV kl.)

L. Eskienė

D. Kaminskienė

V. Vaupšienė

2019m. kovas

 

14.

Trys atviros integruotos vokiečių kalbos ir matematikos pamokos

M. Bertulienė

Pagal planą

15.

Integruota pamoka „Eko turizmas“ (anglų k. – geografija) I kl.

L. Eskienė

I. Vaičienė

V. Vaupšienė

2018m. lapkritis

16.

Integruotas projektas II klasės mokiniams „Reklamos kūrimas“ (anglų klb.-IT)

D. Kaminskienė

A. Ratkevičienė

2019m. vasaris

17.

Integruota pamoka „Vartotojiškumas/skurdo problema “(anglų k.-geografija) IV kl.

L. Eskienė

D. Kaminskienė

V. Vaupšienė

2019m. kovas

18.

Vietovės aprašymas (anglų k.-istorija) IIIkl.

 

L. Eskienė

A. Ratkevičienė

I. Vaičienė

2019m. vasaris

19.

Integruota pamoka „Mitybos įtaka sveikatai. Sveikuolių receptai“ (anglų k. – biologija, I kl.)

L. Eskienė

I. Vaičienė

V. Vaupšienė

2019m. vasaris

20.

Integruota pamoka II kl. mokiniams  „Duomenų analizė“ (anglų k. - IT)

L. Eskienė

I. Vaičienė

V. Vaupšienė

2019m. balandis

21.

Integruota pamoka „Modulinių namų statyba, projektavimas ir sąnaudos“.

(rusų, matematika, ekonomika) I kl.

R. Jankauskie

A. Jucikienė

D. Bajorinienė

V. Skiepenaitienė

2019m.balandis-gegužė

22.

Integruota pamoka „Sveiki sulaukę šv. Kalėdų“ (rusų k. IT) I-II kl.

 

R. Jankauskienė

A. Jucikienė, informatikos mokytojos

2019m. lapkritis-gruodis

23.

Integruota pamoka „Stačiatikių tradicijos ir papročiai“ ( rusų k.- istorija) I kl.

A.Jucikienė

R. Jankauskienė

D. Bajorinienė

2019m. gegužė

24.

Pasiruošimas ir dalyvavimas 9-10 kl. rajoniniame anglų kalbos konkurse.

D. Kaminskienė

Pagal rajono darbo planą

25.

Pasiruošimas ir dalyvavimas rajoninėje rusų kalbos olimpiadoje.

Rusų kalbos mokytojos

2019m. vasario-kovo mėn.

26.

Pasiruošimas ir dalyvavimas rajoninėje anglų kalbos olimpiadoje.

Anglų kalbos mokytojos

Pagal rajono darbo planą

27.

Projektas rusų kalba, skirtas meilės deivės Mildos dienai.

R. Jankauskienė

2018m. gegužė

28.

Integruotas rusų, lietuvių dailės ir muzikos projektas „Rusų poezija ir dainos lietuviškai“.

R. Jankauskienė

A. Jucikienė

2018m.spalis-lapkritis

29.

Dalyvauti užsienio kalbų olimpiadų rajono etapo bei konkursų vertinimo komisijose.

D. Kaminskienė

Pagal rajono darbo planą

30.

Pasiruošti bandomiesiems egzaminams; jų rezultatų aptarimas.

Dalykų mokytojos

Pagal mokyklos nustatytą datą

31.

Ruošti mokinius užsienio kalbų olimpiadų mokyklos/rajono/respublikos etapams.

Dalykų mokytojos

Pagal nustatytą grafiką

32.

Padėti mokiniams pasiruošti ir dalyvauti konferencijose, konkursuose, akcijose bei renginiuose.

Dalykų mokytojos

2018-2019 m.m.

33.

Pasidalijimas gerąja patirtimi. Atviros pamokos.

R. Jankauskienė, dalykų mokytojos

Pagal atskirą grafiką.

34.

Straipsniai gimnazijos tinklalapyje, rajoninėje spaudoje apie užsienio kalbų metodinės grupės veiklą.

Dalykų mokytojos

2018-2019 m.m.

Tiksliųjų, gamtos mokslų ir technologinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas

Metodinės grupės pirmininkė                 Jūratė Orlovienė

Eil. nr.

Veiklos turinys

Atsakingi

Pastabos

 

Aptarti ilgalaikius planus ir teikti metodinei tarybai

Metodinės grupės pirmininkas

rugpjūčio 29d.

 

Per mokslo metus

Integruoti į dalykų pamokas ATPVM prevencijos, Gyvenimo įgūdžių ugdymo, Bendrųjų kompetencijų, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai, Etninės kultūros, Žmogaus saugos programas

Biologijos, chemijos, fizikos, ekonomikos, geografijos istorijos ir pilietiškumo ugdymo, technologijų mokytojai

2018-2019

Vykdytų priemonių sklaida informaciniuose šaltiniuose

Priemonių organizatoriai

2018-2019

Mokymo priemonių (vadovėlių ir medžiagų) savalaikis užsakymas

Dalykų mokytojai

Cheminės medžiagos mėnesio pradžioje, vadovėliai, mokymo priemonės

2018-2019

Žymių mokslininkų ir mokslo įvykių sukakčių, valstybinių švenčių, minėtinų dienų ( sausio 13-osios, vasario 16-tosios, kovo 11 d.) ir kitų paminėjimas

Bendras dalykų mokytojų ir bibliotekos vedėjos darbas

2018-2019

Tiriamieji eksperimentiniai darbai I-II klasėse

Gamtos mokslų mokytojai

2018-2019

Dangaus kūnų stebėjimas

N.Burbienė

(palankiu oru)

Mokinių parengimas dalykų olimpiadų gimnazijos, rajono turams

Metodinės grupės dalykų mokytojai

2018-2019

Mokinių dalyvavimas dalykų olimpiadose

Dalykų mokytojai

Pagal rajono PMMC planą

Dalyvavimas olimpiadų vertinimo komisijų darbe

Pagal kvietimus

2018-2019

 

Rugsėjis

Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas

Istorijos mokytojai

2018-09-21

Dalyvavimas Jaunųjų tyrėjų naktyje 2017

N.Burbienė

Rugsėjo mėnuo

Pasiruošimas rajono Žaliajai olimpiadai

V.Kalašinskienė

Rugsėjis/spalis

Mokinių komandos paruošimas Sveikuolių konkursui

V.Kalašinskienė

Rugsėjo-spalio mėn.

Diagnostinių užduočių I kl. aptarimas

Metodinė grupė

2 sav.

Mokinių mokymosi lygio nustatymas I (diagnostiniai rudens darbai)

Dalykų mokytojai

2-3 sav.

Aptarti mokinių poreikius, galimybes. Konsultacijų poreikio nustatymas.

Metodinės grupės pirmininkas, grupės dalykų mokytojai

2017 m. rugsėjo-spalio mėn.

Integruotos biologijos – geografijos pamokos gamtoje III kl.

J.Orlovienė,

V.Kalašinskienė

2018 m. rugsėjo-spalio mėn.

Projekto KA1 dalyvių dalyvavimas anglų kalbos tobulinimo kursuose projekto dalyviams organizavimas

J.Orlovienė. I. Vaičienė

Rugsėjis-lapkritis

 

Spalis

Aptarti diagnostinių darbų (rudens) I klasėse rezultatus. Aptarti mokinių poreikius, galimybes.

Metodinės grupės pirmininkas ir narės

Iki 10 d.

LR Konstitucijos Dienos minėjimas (dalyvavimas LR Konstitucijos egzamine)

Istorijos mokytojos

2018 rugsėjo 27- spalio 25 d

Tarpmokyklinė Žalioji olimpiada

V.Kalašinskienė

10-19

 

Lapkritis

Netradicinių pamokų organizavimas

Dalykų mokytojai

(prieš Kalėdų atostogas)

Lietuvos Kariuomenės 100-jų metinių  minėjimas.

Istorijos mokytojos ir Lietuvos Šaulių Sąjunga

Lapkričio 3 savaitę

Integruota istorijos pamoka skirta Lietuvos Kariuomenės Dienai paminėti.

Istorijos mokytojos ir Lietuvos Šaulių Sąjunga

Lapkričio 3 savaitę

Integruota geografijos ir anglų kalbos (IDKM) pamoka „Alternatyvioji energetika“ antrose klasėse

J. Orlovienė, I.Vaičienė

2018-11

Dalyvavimas projekto KA1 kvalifikacijos tobulinimosi kursuose Italijoje

D.Bajorinienė, I.Urniežiūtė

2018 lapkričio 26-gruodžio 2d.

 

Gruodis

Fizikos čempionatas

N.Burbienė

2018-12 (pirmas savaitgalis)

Mokyklinė I kl. chemijos olimpiada

V.Kalašinskienė

S. Radžiūnienė

2018-12

Netradicinių pamokų organizavimas

Dalykų mokytojai

(prieš Kalėdų atostogas)

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo analizė

Metodinės grupės pirmininkas

Žmogaus Teisių Dienos minėjimas

D.Bajorinienė, I.Sausienė

2018-12-10

 

Sausis

I pusmečio rezultatų analizė ir aptarimas

Dalykų mokytojai

Dalykų grupėse ir administracijos pasitarime

Sausio 13-osios minėjimas

Istorijos mokytojai

2019-01.

Bandomieji dalykų egzaminai IV kl.

Dalykų mokytojai

2019-01.

 

Vasaris 

Vasario 16-osios minėjimas.

Istorijos mokytojos

2019-02

Akademiko J.Janickio konkursas KTU

S.Radžiūnienė

Vasario arba kovo mėn.

Integruotas dalės-technologijų-biologijos projektas II klasėse – Velykų belaukiant.

Rasa Leškienė

Jolita Ječienė

Gitana Budginienė

2019-03

 

Kovas

Renginys skirtas Knygnešių dienai

Istorijos, lietuvių k. mokytojos ir biblioteka

2019-03

Žemės dienos paminėjimas

Gamtos mokslų ir geografijos mokytojai

2019-03-20

Kovo 11-osios minėjimas

Istorijos mokytojos

2019-03

Integruota geografijos ir anglų kalbos (IDKM) pamoka „Migracija“ (pirma klasė)

J.Orlovienė,

2019 kovas

Dalyvavimas projekto KA1 kvalifikacijos tobulinimosi kursuose Italijoje

S.Radžiūnienė, A.Žylienė

2019-kovo30-balandžio 7d.

Projekte „Apkabinkime Žemę“        Su II kl. mokiniais

Technologijų, biologijos mokytojos

kovas- balandis

 

Balandis

Mokinių darbų paroda

Technologijų mokytojos

Šeimos dienai

Sveiko maisto diena

R. Leškienė

J. Ječienė

2019-04

Mokyklinio projekto „Sveikatinimo mėnuo“ vykdymas

Technologijų mokytojos

2019-04

Pasiruošimas ir dalyvavimas respublikinėje astronomijos olimpiadoje.

N. Burbienė

2019-04

Dalyvavimas respublikiniame Č.Kudabos vardo geografijos konkurse

J.Orlovienė

2019-04

Dalyvavimas projekto KA1 darbo stebėjimo vizite Suomijoje

J.Orlovienė, I.Vaičienė

20148 balandžio 7-13d

Integruota geografijos ir anglų kalbos (IDKM) pamoka „Didmiesčių problemos“ (pirma klasė)

J.Orlovienė, I.Vaičienė

2019-04

Dalyvavimas projekto KA1 kvalifikacijos tobulinimosi kursuose Graikijoje

V.Skiepenaitienė

V.Kalašinskienė

2019-balandžio5-14d.

Integruotas biologijos-IT projektas I kl. (informacinio-reklaminio lankstinuko kūrimas-sveikatos temomis-ligų profilaktika).

R. Leškienė, A.Žylienė

V.Kalašinskienė

III trimestras

 

 

 

 

 

Gegužė

Respublikinis konkursas „Kūrėjų oazė“

R.Leškienė – organizacinio komiteto narė J.Ječienė

2019-05

Integruota ( fizikos – matematikos ) pamoka ,,Kreivaeigis judėjimas Saulės sistemoje“

N. Burbienė

V.Skiepenaitienė

2019-05

Europos Dienos minėjimas

Istorijos mokytojos

 

2019-05-08

Integruota geografijos ir anglų kalbos (IDKM) pamoka „Pasaulio miškai“ antrose klasėse

J.Orlovienė, I.Vaičienė

2019-05

Integruota biologijos-chemijos pamoka III kl. „Organiniai junginiai ląstelėse“

V.Kalašinskienė,

S.Radžiūnienė

2019-05

Metodinių priemonių parengimas aprobavimui

Gamtos mokslų ir geografijos mokytojai

Gamtos mokslų ir geografijos mokytojai

 

Birželis

Integruotos biologijos – geografijos pamokos gamtoje III kl.

V.Kalašinskienė

J.Orlovienė

2019-06

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas

Istorijos mokytojos

2019-06-14

Matematikos ir IT mokytojų metodinės grupės veiklos planas

Metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja Nijolė Pasičnikienė

Eil. nr.

Veiklos turinys

Atsakingi

Pastabos

 

Per mokslo metus

Aptarti ilgalaikius planus ir teikti metodinei tarybai

Metodinės grupės pirmininkas

rugpjūčio 29 d.

Integruoti (pagal galimybes) į dalykų pamokas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai, ATPVM prevencijos, Gyvenimo įgūdžių ugdymo, Bendrųjų kompetencijų,  Etninės kultūros, Žmogaus saugos programas.

IT, matematikos mokytojai

Vykdytų priemonių sklaida informaciniuose šaltiniuose

Priemonių organizatoriai

Mokymo priemonių (vadovėlių ir medžiagų) savalaikis užsakymas

Dalykų mokytojai

Signalinių trimestrų aptarimas I –II kl.

IT, matematikos mokytojai

 

Rugsėjis

Aptarti valstybinių egzaminų rezultatus.

Metodinės grupės pirmininkas

Mokinių mokymosi lygio nustatymas I kl. (diagnostiniai rudens, pavasario  darbai)

Dalykų mokytojai

Aptarti mokinių poreikius, galimybes. Konsultacijų poreikio nustatymas.

Metodinės grupės pirmininkas

rugsėjo-spalio mėn.

Aptarti diagnostinių darbų (rudens) I klasių rezultatus. Aptarti mokinių poreikius, galimybes.

Metodinės grupės pirmininkas ir narės

4 sav.

 

Spalis

Integruota matematikos-kūno kultūros pamoka III kl. . „Skaičiai sportiniuose žaidimuose“

N.Pasičnikienė

V.Januševičienė

G. Zaukevičienė

Lapkritis

Mokinių parengimas dalykų olimpiadų gimnazijos, rajono turams

Metodinės grupės narės

Iki 2018 sausio 1

Matematikų varžytuvės Kvėdarnos gimnazijoje

G. Zaukevičienė,

V.Skiepenaitienė

paskutinė savaitė

IT „Bebro“ konkursas

IT mokytojos

 

Gruodis

Mokyklinė I kl. matematikos olimpiada

V. Kazokienė,

Mokyklinė Programavimo olimpiada

A.Žylienė

 

Netradicinių pamokų organizavimas

IT, matematikos mokytojai

prieš Kalėdų atostogas

Respublikinis kompiuterinių piešinių konkursas „Kalėdinė pasaka“

IT

Mokinių atranka ir parengimas dalykų olimpiadų rajono turui

IT, matematikos mokytojai

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo analizė

Metodinės grupės pirmininkas

 

Sausis

Mokinių dalyvavimas dalykų olimpiadose

Dalykų mokytojai

Pagal atskirą planą

Dalyvavimas olimpiadų vertinimo komisijų darbe

Pagal kvietimus

sausis-vasaris

I pusmečio rezultatų analizė ir aptarimas

Dalykų mokytojai

Dalykų grupėse ir administracijos pasitarime

Bandomieji dalykų egzaminai IV kl.

Dalykų mokytojai

Integruotos matematikos – IT pamokos IV kl. B kursas

A.Žylienė

V.Skiepenaitienė

 

Vasaris

Jaunųjų matematikų varžytuvės Šiauliuose

Matematikos mokytojos

Integruotos atviros matematikos - vokiečių kalbos pamokos

V.Skiepenaitienė

M.Bertulienė

II-III trimestras

 

Kovas

Atvira matematikos pamoka „Skaičiaus ¶ diena“  I kl.

V. Kazokienė

 

14 d.

Pi Day? O taip, Pi diena! (II klasė)

V.Skiepenaitienė

A.Ratkevičienė

D.Kaminskienė

14 d.

Tarptautinis matematikos konkursas Kengūra 2018

V. Kazokienė

 

Gegužė

Integruota atvira matematikos ir astronomijos pamoka „Dangaus kūnų judėjimas‘

V.Skiepenaitienė

N.Burbienė

 

Menų, kūno kultūros ir psichologijos metodinės grupės veiklos planas

Metodinės grupės pirmininkas Alvydas Skurdelis

Eil. nr.

Veiklos turinys

Atsakingi

Pastabos

 

Per mokslo metus

Aptarti ilgalaikius planus ir teikti metodinei tarybai

Metodinės grupės pirmininkas

rugpjūčio 30 d.

Integruoti į dalykų pamokas Rengimo šeimai ir lytiškumo, ATPVM prevencijos, Gyvenimo įgūdžių ugdymo, Bendrųjų kompetencijų, Sveikatos ugdymo,  Etninės kultūros, Žmogaus saugos programas

Istorijos, geografijos, dorinio ugdymo, kūno kultūros mokytojai

2018-09

Vykdytų priemonių sklaida informaciniuose šaltiniuose

Priemonių organizatoriai

Nuolat

Taikyti atnaujintą vertinimo sistemą

Metodinės grupės narės

Nuolat

Mokymo priemonių (vadovėlių ir medžiagų) savalaikis užsakymas

Dalykų mokytojai

Pagal poreikį

6.

7.

„Sutartinių pynė“ II klasėms

Atvira šokio pamoka skirta Tarptautinei šokio dienai

I.Altaravičienė

V. Krūgelienė

 

2019-05

2019-04-29

8.

Integruotas projektas „Antrinių žaliavų ir gamtinių medžiagų panaudojimas Kalėdinių žaisliukų gamyboje“.

(Technologijos, biologija ir dailė). I-II klasių mokiniai

dailės, technologijos, biologijos ir mokytojos

2018 lapkritis, gruodžio 1 sav.

9.

Tinklinio turnyras (II – IV kl.)

V. Januševičienė

Rugsėjo mėn.

10.

Stalo teniso turnyras (I – IV kl.)

Kūno kultūros mokytojai

Spalio mėn.

11.

Regiono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių Kalėdinis tinklinio turnyras

V. Januševičienė

Gruodžio 7 d.

Spalis

12.

Aptarti mokinių poreikius, galimybes.

Metodinės grupės pirmininkas ir narės

1 sav.

13.

LMŽ bendrojo lavinimo mokyklų varžybos.

Kūno kultūros mokytojai

Spalio mėn.

 

Integruota matematikos ir kūno kultūros pamoka ,,Skaičiai – sportiniuose žaidimuose“

N.Pasičnikienė

V. Januševičienė

Spalio mėn.

Lapkritis

14.

Mokinių parengimas dalykų olimpiadų gimnazijos, rajono turams

Metodinės grupės narės

Iki 2019 sausio 1

15.

Netradicinių pamokų organizavimas

Dalykų mokytojai

(prieš Kalėdų atostogas)

16.

Renginiai Kariuomenės dienai

Šauliukai.

2018-11 mėn.

17.

Integruota istorijos pamoka skirta Lietuvos Kariuomenės Dienai paminėti.

Istorijos mokytojos ir Lietuvos Šaulių Sąjunga

Lapkričio 3 savaitę.

18.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo analizė

Metodinės grupės pirmininkas

19.

Šaškių, šachmatų turnyras (I – IV kl.)

Kūno kultūros mokytojai

Lapkričio mėn.

 

Sausis

20.

Mokinių dalyvavimas dalykų olimpiadose ir vertinimo komisijų darbe

Dalykų mokytojai

Pagal atskirą planą

21

LMŽ rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių krepšinio varžybos

Kūno kultūros mokytojai

Sausio mėn.

22.

I pusmečio rezultatų analizė ir aptarimas

Dalykų mokytojai

Dalykų grupėse ir administracijos pasitarime

 

Vasaris

23.

Sveikatingumo šventė

Kūno kultūros mokytojai

Vasario mėn.

24.

LMŽ rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių tinklinio varžybos

V. Januševičienė

Vasario mėn.

 

Kovas

25.

LMŽ rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių svarsčių kilnojimo, virvės traukimo varžybos

 1. Skurdelis

Kovo mėn.

26.

Tarpklasinės tinklinio varžybos (I – IV kl.)

V. Januševičienė

Kovo mėn.

 

Balandis

27.

Integruota istorijos- tikybos pamoka „Reformacija ir kontrreformacija Tauragės krašte“ III gimnazijos klasėje.

D.Bajorinienė,

 

S.Jakštienė

 

28.

LMŽ rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių lengvosios atletikos kroso estafetės varžybos

Kūno kultūros mokytojai

Balandžio mėn.

 

Gegužė

29.

LMŽ rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos

Kūno kultūros mokytojai

Gegužės mėn.

Olimpiados

Eil. Nr.

Tema

Data

Dalyviai

1

Tauragės r. 5-12 klasių,  I-IV gimnazijų klasių mokinių dailės olimpiada

2019 sausis, vasari

G. Budginienė.

I-IV klasių mokiniai

Projektai

Eil. Nr.

Tema

Data

Dalyviai

1

Edukacinė programa „Kuršmarių vėtrungės“. Vieta: Dreverna. (technologijos, dailė)

2018-09-12

 

II klasių mokiniai,  G. Budginienė

2

Integruotas rusų kalbos, lietuvių kalbos, dailės, muzikos projektas „Rusų poezija lietuviškai“

2018

lapkritis

I, II klasių mokiniai

3

Kalėdinis gimnazijos puošimas

2018

lapkritis, gruodis

I-IV klasių mokiniai

4

Kalėdinių ir naujametinių atvirukų paroda .

2018

gruodis

I-IV klasių mokiniai

5

Integruotas projektas „Šv. Velykų belaukiant“.

(Technologijos, biologija ir dailė)

2019 vasaris

II klasių mokiniai

6

Respublikinis drabužių dizaino ir įvaizdžio konkursas- festivalis „Kūrėjų oazė“

2019

gegužė

I, II klasių mokiniai

 

 

 

PRIEDAS NR. 3

TB SKYRIAUS VEIKLOS PLANAS

2018-2019 m .m.

 

1.

Rugpjūčio mėn.

Išorinio vertinimo ataskaitos (self-study questionnaire) pildymas, papildomų reikalaujamų dokumentų ruošimas bei  patalpinimas http://ibdocs.ibo.org/

I. Vaičienė

TB1 galutinių terminų kalendoriaus (dvejiems mokslo metams) mokiniams ir mokytojams sudarymas

I. Vaičienė

Dalykų mokytojai

TB mokytojų susirinkimas.

I. Vaičienė

2.

Rugsėjo mėn.

Individualūs pokalbiai su TB1 mokiniais dėl lūkesčių, individualios pagalbos poreikio išsiaiškinimo, dalykų pasirinkimų koregavimas

I. Vaičienė

TB1 mokinių supažindinimas su Academic honesty policy, Language policy ir Assessement policy

I. Vaičienė

CAS veiklos planavimas ir pildomų formų patvirtinimas su CAS koordinatore. CAS veiklų viešinimo metodų aptarimas

I.Vaičienė

A. Žylienė

TB1 klasėje dirbančių mokytojų pamokų stebėjimas

I. Vaičienė

Lankomumo ir mokymosi pasiekimų kontrolė, problemos ir jų sprendimas

J. Orlovienė

I. Vaičienė

3.

Spalio mėn.

TB mokytojų susirinkimas

I. Vaičienė

Mokinių ir mokytojų refleksija apie sėkmes ir nesėkmes. Nesėkmių sprendimo bei prevencinių priemonių plano sudarymas

I. Vaičienė

Pasiruošimas išorinio vertinimo vizitui

I. Vaičienė

Dalykų mokytojai

TB1 klasėje dirbančių mokytojų pamokų stebėjimas

I. Vaičienė

Lankomumo ir mokymosi pasiekimų kontrolė. Problemos ir jų sprendimas

J. Orlovienė

I. Vaičienė

4.

Lapkričio mėn.

TB mokytojų susirinkimas

I. Vaičienė

TB1 klasėje dirbančių mokytojų pamokų stebėjimo analizė bei jos pateikimas mokytojams

I. Vaičienė

Išorinio vertinimo vizitas (14-16 dienomis)

I. Vaičienė,

Gimnazijos bendruomenė (administracija, mokytojai, bibliotekininkė, TB mokiniai ir jų tėvai)

Mūsų mokyklos dešimtų klasių mokinių ir jų tėvelių supažindinimas su TB Diplomo programa

I. Vaičienė

Lankomumo ir mokymosi pasiekimų kontrolė. Problemos ir jų sprendimas

J. Orlovienė

I. Vaičienė

5.

Gruodžio mėn.

TB mokytojų susirinkimas

I. Vaičienė

TB DP viešinimas rajone

I. Vaičienė

Nesėkmių sprendimo bei prevencinių priemonių plano įgyvendinimo aptarimas

I. Vaičienė,

Dalykų mokytojai

TB1  mokinių tėvų susirinkimas

J. Orlovienė

Lankomumo ir mokymosi pasiekimų kontrolė. Problemos ir jų sprendimas

J. Orlovienė

I. Vaičienė

6.

Sausio mėn.

TB mokytojų susirinkimas

I. Vaičienė

Lietuvos TB mokyklų mokinių sambūris

I. Vaičienė

Pusmečio rezultatų aptarimas su mokytojais ir mokiniais

I. Vaičienė

Išplėstinio rašinio (Extended essay) pristatymas TB 1 mokiniams, dalyko pasirinkimas

I. Vaičienė

Lankomumo ir mokymosi pasiekimų kontrolė. Problemos ir jų sprendimas

J. Orlovienė

I. Vaičienė

7.

Vasario mėn.

TB mokytojų susirinkimas

I. Vaičienė

TB1 galutinių terminų kalendoriaus įgyvendinimo kontrolė

I. Vaičienė

CAS programos veiklos aptarimas su CAS koordinatore

I. Vaičienė

A. Žylienė

Lankomumo ir mokymosi pasiekimų kontrolė. Problemos ir jų sprendimas

I. Vaičienė

8.

Kovo mėn.

TB mokytojų susirinkimas.

I. Vaičienė

Prašymų mokytis TB klasėje priėmimas. Individualių planų sudarymas

I. Vaičienė

EE rašymo eigos aptarimas su dalykų mokytojais ir mokiniais

I. Vaičienė Dalykų mokytojai

Lankomumo ir mokymosi pasiekimų kontrolė. Problemos ir jų sprendimas.

J. Orlovienė

I. Vaičienė

9.

Balandžio mėn.

TB mokytojų susirinkimas.

I. Vaičienė

TB1 mokinių tėvų apklausa apie Diplomo programos įgyvendinimą

I. Vaičienė

Priimtų į TB klasę sąrašo skelbimas.

I. Vaičienė

Naujai priimtų TB mokinių tėvų susirinkimas

I. Vaičienė

Lankomumo ir mokymosi pasiekimų kontrolė. Problemos ir jų sprendimas.

I. Vaičienė

10.

Gegužės mėn.

TB mokytojų susirinkimas.

I. Vaičienė

Naujai priimtų TB mokinių individualių ugdymo planų koregavimas.

I. Vaičienė

EE rašymo eigos aptarimas su dalykų mokytojais ir mokiniais

 

I. Vaičienė Dalykų mokytojai

CAS programos veiklos aptarimas su CAS koordinatore

I.Vaičienė

A. Žylienė

TB1 mokinių tėvų apklausos apie Diplomo programos įgyvendinimą rezultatų pristatymas mokytojams

I. Vaičienė

Lankomumo ir mokymosi pasiekimų kontrolė. Problemos ir jų sprendimas.

I. Vaičienė

11.

Birželio mėn.

TB mokytojų susirinkimas. Pusmečio bei metinių įvertinimų aptarimas.

I. Vaičienė, Dalykų mokytojai

Mokinių ir mokytojų refleksija apie sėkmes ir nesėkmes. Prevencinių priemonių numatymas kitiems mokslo metams

Dalykų mokytojai,

I. Vaičienė

G4 projekto vykdymas ir organizavimas

Dalykų mokytojai,

I. Vaičienė

TB1 mokinių tėvų susirinkimas

J. Orlovienė

TB1 galutinių terminų kalendoriaus įgyvendinimo kontrolė

I. Vaičienė,

Dalykų mokytojai

 

 

 

 

PRIEDAS NR. 4

 

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS NEFORMALAUS ŠVIETIMO IR PAGALBOS MOKINIUI SKYRIAUS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 m. m.

PRIEDAS Nr. 5

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS

2018-2019 m. m.

TIKSLAS

Kaupti reikalingą mokomąją, programinę ir laisvalaikio literatūrą, prenumeruoti spaudą. Dirbti su MOBIS programa, plėsti informacinį-bibliografinį fondą. Vesti įvairias valandėles ir renginius, propaguojant skaitymo ir knygos kultūrą bendruomenei. Gerinti mokinių skaitymo įgūdžius ir ugdyti pilietiškumą, pasitelkiant turimą bibliotekoje literatūrą, spaudą ir kitas mokymo priemones.

UŽDAVINIAI

1. Pasiūlyti mokiniams naujų knygų, pasikalbant apie jų pomėgius, mėgstamus žanrus, pasidalinant savo skaitymo patirtimi. Skatinti naudotis internetine „Vyturio“ biblioteka, ar kitomis skaitymo svetainėmis.

2. Ruošti parodas rašytojų jubiliejams ir atmintinoms datoms paminėti, dalyvauti kvalifikacijos

kėlimo seminaruose ir metodiniuose susirinkimuose

I.                INFORMACINĖ BIBLIOTEKOS VEIKLA

Priemonės pavadinimas

Vykdymo data

Atsakingas

Skaitymo ir informacinių įgūdžių ugdymas

1. Pirmokų supažindinimas su bibliotekos taisyklėmis ir bibliotekos fondais bei skaitytojo formuliaru; knygų temine įvairove (žanrai, formatai, skyriai); knygų paskirstymas lentynose; knygos aparato elementai ir pirmos žinios apie knygą: autorius, pavadinimas, iliustracijos; struktūros elementai: viršelis, nugarėlė, puslapiai. Pirmoji pažintis su enciklopedijomis, žodynais, žinynais ir informacijos radimas juose.

2. Siekti, kad mokiniai daugiau skaitytų knygų pasiūlant naujas knygas. Propaguoti internetinę „Vyturio“ leidyklos biblioteką ir kitas skaitymo svetaines.

3. Savarankiškoms informacijos paieškoms savaitgaliais į namus išduoti žodynus, enciklopedijas ir žinynus bei kompiuterinius dokumentus. Sudarytos sąlygos visai mokyklos bendruomenei laisvai ir prieinamai naudotis visais informacijos šaltiniais ir fondais

4. Padėti susirasti ir atsispausdinti įvairią mokymo medžiagą naudojantis interneto paslaugomis ir bibliotekos fondais.

 

 

2018 rugsėjis-spalis

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat

 

 

L. Ščerbakova

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių kultūrinių interesų ugdymas

1. Klasės valandėlės „Aš ir biblioteka“ I kl. mokiniams

2. Nuolatinė atnaujinama naujų knygų paroda ,,Naujos knygos“.

3. Nuolat veikianti ir atnaujinama senovinių knygų paroda ,,Pro laiko dulkes“.

4. Surengti knygų dovanojimo bibliotekai akciją , kuri buvo pradėta 2012 m. ,,Knygų Kalėdos 2018“.

5. Skaitykloje mokiniai skaito naujausią spaudą, ruošiasi pamokoms naudojasi informacijos ir komunikacijos paslaugomis bei veikiančia internetine 5 vietų skaitykla., bibliotekos fondais.

6. Skelbti informaciją apie naujai gautas knygas, bibliotekoje ir mokytojų kambaryje. Apie renginius paskelbti gimnazijos svetainėje.

 

 

2018 spalis-lapkritis

 

 

 

 

 

2018-12-10 iki

2019-01-07

 

 

 

L. Ščerbakova

 

 

 

 

L. Ščerbakova ir mokinių parlamentas

II.              KULTŪRINĖ IR METODINĖ BIBLIOTEKOS VEIKLA

Priemonės pavadinimas

Vykdymo data

Atsakingas

Bendradarbiavimas su mokytojais

1. Bendradarbiauti su mokytojais ir mokiniais renkant įvairią informacinę medžiagą. Dalyvauti mokytojų rengiamuose renginiuose, pristatant parodas, bei dalyvauti metodinėse mokytojų rengiamose išvykose. Skaitykloje mokytojai veda

įvairias pamokas naudojantis informacinėmis ir techninėmis priemonėmis.

4. Ruošti temines knygų parodas skirtas rašytojų jubiliejams ir atmintinoms valstybinėms švenčių datoms paminėti.

5. Surengti viktoriną skirtą Knygnešio dienai paminėti. 

 

Nuolat

 

2018-2019 m. m.

Nuolat

2018-kovas

 

L. Ščerbakova

 

Dalyvavimas renginiuose ir seminaruose

1. Dalyvauti rajono metodinio bibliotekininkų būrelio ir PPRC rengiamuose seminaruose ir susirinkimuose, respublikiniuose seminaruose, konferencijose kurie skirti bibliotekos darbo tobulinimui, bendravimo įgūdžių su skaitytojais lavinimui.

2. Skaityti profesinę literatūrą ir domėtis šiuolaikinėmis technologijomis, dalintis gerąja darbo patirtimi ir bendradarbiauti su kitomis bibliotekomis.

 

2018-2019 m.m.

 

Nuolat

 

L. Ščerbakova

 

 

III.            BIBLIOTEKOS FONDŲ KOMPLEKTAVIMAS IR ORGANIZACINĖ VEIKLA

 

Priemonės pavadinimas

Vykdymo data

Atsakingas

Vadovėlių fondo komplektavimas

1. Naujai gautus vadovėlius paruošti išdavimui, sutvarkyti jų apskaitą-MOBIS katalogą ir išduoti moksleiviams. Vadovėlių paklausa ir užsakymai derinami su mokytojais.

2. Užsakyti naujus vadovėlius, pagal viešųjų pirkimų užsakymų taisykles ir sudaryti sutartis su leidyklomis dėl vadovėlių tiekimo pagal užsakymus.

3. Pasibaigus mokslo metams surinkti vadovėlius ir nurašyti pamestus, bei netinkamus naudoti. Dovanotiems vadovėliams surašyti dovanojimo aktus.

4. Paruošti naujus vadovėlių išdavimo formuliarus naujiesiems mokslo metams.

5. Siekti, kad gimnazijos mokiniai atsiskaitytų su kitų mokyklų bibliotekomis, o skolininkų sąrašus paskelbti skelbimų lentoje ir mokytojų kambaryje.

 

2018 birželis-gruodis

2018 balandis-gegužė

 

2018 birželis

 

2018 birželis-liepa

2018 birželis-liepa

 

L. Ščerbakova

 

 

 

 

 

 

Bibliotekos fondo komplektavimas

1. Paruošti išdavimui naujai gautas knygas ir sutvarkyti jų apskaitą įvedant į MOBIS katalogą, inventorizuoti ir apipavidalinti. Pasenusią literatūrą nurašyti ir suklijuoti suplyšusias knygas.

2. Perregistruoti skaitytojus, padėti pasirinkti knygas pagal atskiras temas, rekomenduoti skaitymui naujas knygas.

3. Užsakyti spaudą mokyklos ir mokinių lėšomis. Kasdien iki 12.00 val. mokytojai skaito naujausią gaunamą spaudą mokytojų kambaryje.

4. Už savivaldybės švietimo skyriaus skirtas lėšas, moksleivių tėvų ir rėmėjų surinktus pinigus pirkti naujus vadovėlius ir programinę literatūrą.

 

Nuolat

 

 

Nuo 2018 rugsėjo

2018 birželis-lapkritis

 

Nuolat

 

L. Ščerbakova

 

 

 

 

 

Organizacinis darbas

1. Bibliotekinį darbą vykdyti pagal patvirtintas pareigybes ir įstatyminius dokumentus. Sudaryti darbo planą. Prižiūrėti bibliotekoje esančias technologijas ir dokumentus. Mokiniams teikti mokamas kopijavimo paslaugas.

2. Kasdien pildyti bibliotekos dienoraštį, bei vesti kitų dokumentų apskaitą. Rinkti kraštotyrinę medžiagą iš rajoninės ir respublikinės spaudos apie savo mokyklą.

3. Ruošti metines-statistines ataskaitas. Kas ketvirtį pasitikrinti gaunamų spaudinių kiekį pagal buhalterijoje gaunamas sąskaitas-faktūras.

 

Nuolat

 

 

Kartą per 3 mėn.

 

 

 

L. Ščerbakova

 

 

Vyr. buhalterė ir L. Ščerbakova

 

PRIEDAS Nr. 7

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS PLANAS 2018-2019 METAMS

 

 

 

 1. I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-07-23 nutarimu „Dėl žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008-11-24 d. įsakymu „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų“, 2015 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-944 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo, Gimnazijos nuostatais.
 2. Planas apima mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, vadovų, techninio personalo kvalifikacijos tobulinimą, mokytojų atestaciją, pedagoginių darbuotojų poreikio tyrimą ir prognozes.
 3. Pedagoginiai darbuotojai per metus kvalifikaciją tobulina ne mažiau kaip penkias dienas.
 4. Kitas personalas: bibliotekininkė, buhalterė, sekretorė, pavaduotoja ūkiui ir aprūpinimui, ne mažiau kaip kartą per metus.
 5. Įgyvendinant nusistatytus kvalifikacijos tobulinimo prioritetus 2015-2016 m. m. organizuoti du seminarai gimnazijos mokytojams.

 

 1. II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 2017 m.. ANALIZĖ

 

Gimnazijoje visiems mokytojams, pagalbos specialistams ir nepedagoginiam personalui yra sudaromos sąlygos kasmet tobulinti savo kvalifikaciją. 2017 metais visi mokytojai tobulino kvalifikaciją nuo 4 iki 22 dienų pagal pasirinktą sritį. Išanalizavus kvalifikacijos tobulinimo poreikį, du seminarus organizuojame gimnazijoje. 2017 metais buvo organizuoti seminarai „Virtualios mokymo priemonės ugdymo procese“, „Darbas su interaktyvia lenta“, „Iššūkiai mokytojui šiuolaikinėje visuomenėje“ Mokytojai kvalifikacijos tobulinimo renginius renkasi pagal nusistatytus prioritetus. 2017-metų rugsėjo mėn. gimnazija pagrindine darboviete buvo 34 pedagogams. Kvalifikacijos tobulinimui 2017 metais iš mokinio krepšelio skyrėme 3317 Eur, iš biudžeto lėšų – 824 Eur. Per metus mokytojai tobulinosi nuo 4 iki 22 dienų.

Kvalifikaciją tobulina ir nepedagoginis personalas. Specialistai pasirenka tobulintiną sritį ir seminarus renkasi pagal išsikeltus tikslus. Kvalifikacijos tobulinimo seminaruose specialistai dalyvavo nuo 1 iki 5 dienų.

 1. III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 2018 m. PRIORITETAI

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo bendri prioritetai yra:

Mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas ir įsivertinimas.

Pamokos kokybės gerinimas tobulinant mokymo metodus

Mokinių motyvacijos skatinimas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus.

Dalykų mokytojų pasirinktos 2018 m. tobulinimo sritys:

 

Dalykas

Prioritetas

Dorinis ugdymas

 

Lietuvių k.

Pamokos kokybės tobulinimas taikant įvairius mokymo metodus, siekiant mokinių asmeninės pažangos

Siekti tokios pamokos, kurioje mokiniai būtų emociškai saugūs, kūrybiškai mąstantys ir patiriantys asmeninę sėkmę.

Įvairiopos pagalbos teikimas žemesnių pasiekimų lygio mokiniams.

Pamokos kokybės gerinimas, įvairių metodų taikymas, atsižvelgiant į individualius gebėjimus.

Užsienio kalbos

Mokinių klausymo bei rašymo įgūdžių gerinimas.

Dalykinių žinių tobulinimas bei jų taikymas mokymo procese.

Pamokos kokybės gerinimas: darbo individualizavimas.

Vertinimo ir įsivertinimo tobulinimas.

Istorija,

Geografija

Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas..

Mokymo metodai, ugdymo diferencijavimas.

Virtualių aplinkų panaudojimas geografijos ugdyme.

Matematika, IT

Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas, siekiant jų asmeninės pažangos

Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas, siekiant jų asmeninės pažangos.

1) Silpnų gebėjimų mokinių asmeninės atsakomybės bei savivertės stiprinimas; 2) Pedagogų perdegimo prevencija ir atsparumo stiprinimas; 3) IDUKM ;  4) Virtualios mokymosi aplinkos

Pamokos efektyvumo gerinimas, didesnis IT panaudojimas.

Vertinimo ir įsivertinimo tobulinimas.

Mokymas mokytis, įtraukiant mokinius į vienas kito vertinimo ir įsivertinimo veiklas.

Biologija, chemija, fizika

Asmeninės mokinių pažangos matavimo tobulinimas (pamokos efektyvumas). 

Asmeninės mokinio  pažangos stebėjimas ir matavimas

 

Menai, technologijos

IT panaudojimas dailės pamokose.

Pamokos kokybė.

Bendravimas ir bendradarbiavimas.

 

Kūno kultūra.

Kūno kultūros įgūdžių formavimas, taikant įvairesnes  formas kūno kultūros pamokose.

Geros partnerystės kūrybinio bendradarbiavimo , mokymo, mokymosi.

 

Nepedagoginis personalas

Žmogaus sauga, viešieji pirkimai, dokumentų rengimas bei  jų įforminimas, VSAFAS, VSAKIS pasikeitimai, etatinio mokytojo darbo apmokėjimo naujovės, bibliotekos neformaliojo ugdymo veikla, pagalba TB mokiniams,  naudojant  laboratorinę įrangą ir priemones gamtos mokslų pamokose.

 

 

 1. IV. SPECIALISTŲ POREIKIO ANALIZĖ

 

Eil. Nr.

Dalykas

Poreikis

Dirba

60 m. ir vyresni

Poreikis ateičiai

1.

Lietuvių k.

5

5

 

 

2.

Anglų k.

5

5

2

 

3.

Rusų, vokiečių

3

3

2

 

4.

Istorija

2

2

 

1

5.

Geografija

1+1

1+1

 

 

6.

IT

2

2

 

 

7

Matematika

4

4

 

 

8.

Biologija

2+1 TB

3

 

 

9.

Chemija

1,5

2

10.

Fizika

1+1TB

2

1

 

11.

Dailė, braižyba

1

1

 

 

12.

Muzika

1

1

 

 

13.

Šokis

1

1

 

 

14.

Kūno kultūra

2

2+1 Nšv.

 

 

15.

Technologijos

2

2

 

 

 

 1. V. MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJA

 

Eil. Nr.

Dalykas

Sk.

Ekspertai

Metod.

Vyr.

Mokyt.

Neatestuoti

Nepagrindinė darbovietė

Etika

1

 

 

1

1

Tikyba

2

 

 

1

1

2

Lietuvių k.

5

5

 

 

Anglų k.

5

5

 

 

Rusų k.

1+1

 

1+1

 

 

1

Vokiečių k.

1

 

1

 

 

Istorija

2

 

1

1

 

Geografija

1+1

1

1

 

 

1

Informacinės T.

2

 

1

1

 

Matematika

4

 

4

 

 

Biologija

2+1TB

1

1

 

1

1

Chemija

1

 

1

 

 

Fizika

1+1

 

1

1

 

1

Dailė

Braižyba

1

1

 

1

1

 

 

1

Muzika

1

 

 

 

1

Šokis

1

 

1

 

 

 

Technologijos

2

2

 

 

Kūno kultūra

2

 

2

 

 

Neformalus švietimas

1

 

1

 

 

1

Pasirenkamieji dalykai (psichologija)

1

 

1

 

1

Iš viso

42

4

28

3

7

10

Ne pagrindinė darbovietė

10

1

4

2

3

10

 

 1. VI. NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ TOBULINIMASIS

 

 1. Pavaduotoja aprūpinimui – žmogaus saugos ir viešųjų pirkimų klausimais, darbas su programa FAVS.
 2. Vy. buhalterė – Buhalterinė apskaita, VSAFAS, VSAKIS, FAVS, etatinis mokytojų darbo apmokėjimas.
 3. Sekretorė – personalo dokumentų tvarkymo klausimais, darbas su programomis FAVS, KONTORA.
 4. Bibliotekininkė – bibliotekininko veikla gerinant mokinių skaitymo įgūdžius.
 5. Laborantė - pagalba mokiniams, naudojant  laboratorinę įrangą ir priemones gamtos mokslų pamokose.
 1. VII. VEIKLOS PLANAS

 

UŽDAVINIAI

 

ŽINGSNIAI

VYKDYTOJAI

TERMINAI

ATSISKAITYMAS

1. Atlikti kvalifikacijos tobulinimo per metus savianalizę

 

-savianalizės anketų parengimas,

-savianalizė

Kiekvienas mokytojas, nepedagoginiai darbuotojai

Gruodžio,

birželio mėn

Metodinėje taryboje, vadovų pasitarime

2. Apibendrinti mokytojų kvalifikacijos savianalizės anketas, padaryti išvadas, pateikti rekomendacijas

 

-anketų analizė

-išvadų darymas,

-rekomendacijų rengimas

Metodinė taryba

Sausio mėn.,

birželio mėn.

Pokalbiuose su mokytojais

3. Išanalizuoti mokytojų, kitų darbuotojų poreikių ir finansinių galimybių santykį.

 

-mokyklos biudžeto sudarymas,

-mokinio krepšelio, aplinkos lėšų, skirtų kvalifikacijos tobulinimui apskaičiavimas,

-turimų lėšų ir poreikių santykio analizė

Biudžeto sudarymo darbo grupė

Sausio, vasario mėn.

Mokytojų taryboje, mokyklos taryboje

4. Seminarų pasiūlos paieška ir informacijos sklaida

- UPC,

- PMMC

MTC

- aukštųjų mokyklų kvalifikacijos tobulinimo institutų pasiūla,

-kaimyninių rajonų švietimo centrai.

Vadovai, metodinė taryba, dalykų mokytojai

Per metus

Informuoti el. laišku

5. Metodinėse grupėse ir/ar mokytojų susirinkimuose perduoti įgytas žinias ir įgūdžius.

 

Mokytojai grįžę iš seminarų pateikia metodinei tarybai savo planą kada, kur ir kaip perduos įgytas žinias.

Dalykų mokytojai, metodinė taryba

Mokytojų mėnesio pasitarimuose

Metodinėje grupėje, mokytojų susirinkime

6. Vieną (du) seminarą organizuoti gimnazijos mokytojams.

 

-išsiaiškinti pageidaujamo seminaro temą,

-kreiptis į rajono Pagalbos mokytojui ir mokiniui centrą dėl seminaro organizavimo,

-organizuoti seminarą mokykloje per mokinių atostogas

 

Direktorius

 

 

Sausio, rugsėjo mėn.

Metodinėje grupėje, mokytojų susirinkime

8. Skatinti mokytojus parengti ir organizuoti autorinius seminarus.

 

-išsiaiškinti mokytojų galimybes rengiant autorinius seminarus,

-

Vadovai, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai

 

Nuolat

Mokytojų taryboje, mokyklos taryboje

 

 

PRIEDAS nR. 8

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

MOKINIŲ TĖVŲ INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKA

 1. Tėvų pedagoginis, psichologinis švietimas ir informavimas vykdomas susirinkimuose:

1.1. informaciniai organizaciniai tėvų susirinkimai numatomi birželio, rugsėjo, gruodžio mėn.;

1.2. paskutinę savaitę prieš mokinių rudens atostogas bei suvedus signalinių trimestrų (pusmečių) rezultatus, kviečiami prevenciniai – informaciniai mokytojų ir mokinių tėvų susirinkimai;

1.3. II klasių mokinių tėvams organizuojami papildomi informaciniai susirinkimai Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo, profesinio informavimo klausimais; IV klasių mokinių tėvams – brandos egzaminų organizavimo klausimais;

1.4. klasių auklėtojai susirinkimus rengia pagal poreikį;

 1. Apie mokinių pamokų lankomumą, ugdymo (si) pasiekimus mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami reguliariai kasdien pildant e.dienyną.
 2. Apie mokinius, turinčius neigiamų trimestrų, pusmečio ar signalinio trimestro bei pusmečio įvertinimų, klasės auklėtojas individualiai praneša tėvams per e.dienyną, e. paštu. Tėvai ir mokinys gali būti kviečiami į Vaiko gerovės komisijos posėdžius aptarti nesėkmių priežastis, numatyti pagalbos būdus.
 3. Birželio mėnesį e. dienyne tėvams pateikiama informacija apie mokinio kėlimą į aukštesnę klasę.
 4. Mokinius ir jų tėvus (globėjus) nuolat individualiai konsultuoja bei informuoja gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skyrių vedėjai, psichologas, socialinis pedagogas, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai.
 5. Informacija apie gimnazijos mokinių pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose, brandos egzaminų sesijoje skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje.
 6. Organizuoti atvirų durų dienas.

PRIEDAS Nr. 9

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJA

BUDĖJIMO GIMNAZIJOJE TVARKA

 1. Bendroji dalis
 1. Budėjimą gimnazijoje organizuoja direktorius, pavaduotoja ugdymui, pavaduotoja aprūpinimui, skyrių vedėjos.
 2. Mokykloje budi I-IV klasių mokiniai, mokytojai, gimnazijos vadovai. Klasės budi slenkančiu grafiku vieną savaitę. Budėjimą pradeda ketvirtokai.
 3. Budėjimas mokykloje organizuojamas pagal mokyklos vadovų kiekvieną mėnesį sudarytą grafiką. Vyr. budinčiu yra vienas iš vadovų.
 4. Budėjimo renginiuose grafikas sudaromas ir tvirtinamas 3 dienas prieš renginį.
 5. Mokinių budėjimui vadovauja ir už jį atsako klasės auklėtojas.
 6. Klasės auklėtojui padeda vyr. budintis mokinys.
 7. Budinčius mokinius į budėjimo vietas paskirsto vyr. budintis klasės auklėtojui padedant.
 8. Budėjimo metu skiriamąjį ženklą su užrašu "BUDINTIS MOKINYS" būtina nešioti ant krūtinės kairėje pusėje.
 9. Budėjimas pradedamas po pirmosios pamokos 8 val. 45 min. ir baigiamas po pertraukos pasibaigus paskutinei pamokai.
 10. Budėjimo tvarka esant reikalui gali būti koreguojama atskiru direktoriaus įsakymu.
 1. Budėjimo tikslai ir uždaviniai: 
 1. Rūpintis švara ir tvarka mokykloje.
 2. Drausminti netinkamai besielgiančius mokinius.
 3. Užtikrinti mokinių saugumą ir tvarką renginiuose.
 4. Padėti mokiniams išvengti nelaimingų atsitikimų ir traumų.
 5. Saugoti mokyklos inventorių.
 1. Budinčiųjų pareigos ir teisės
 1. Budintys mokiniai:
 2. Budintys mokiniai padeda užtikrinti švarą ir tvarką budėjimo vietoje
 3. Drausminti mokinius, pastebėjus rimtus elgesio pažeidimus (muštynes, azartinius lošimus, rūkančius ar vartojančius svaigalus, necenzūriniais žodžiais kalbančius mokinius, patyčias) nedelsiant apie tai pranešti budinčiam mokytojui, klasės auklėtojui ar administracijos atstovui.
 4. Neleisti mokiniams bėgioti koridoriais, laiptinėse, sėdėti ant palangių, stalų, čiuožinėti laiptų turėklais, triukšmauti Jiems nepaklusus, informuoti apie tai budintį mokytoją, klasės auklėtoją ar administracijos atstovą.
 5. Budintis mokytojas:

18.1.budi grafike nurodytoje vietoje, stebi tvarką;

18.2.budėjimo metu (per pertraukas) atsako už drausmę ir mokinių saugumą savo kontroliuojamoje teritorijoje.

18.3. vertina mokinių budėjimą.

 1. Budinčiųjų valgykloje pareigos:

20.1.Neleisti mokiniams ruošti pamokas valgykloje per pertraukas (jei nėra, kur atsisėsti valgantiems).

20.2.Paraginti mokinius pavalgius nunešti indus.

20.3.Nunešti indus patiems (jei neišreikalavo), nepalikti i šiukšlių.

20.4.Susidarius konfliktinei situacijai, informuoti budintį mokytoją, klasės auklėtoją ar gimnazijos vadovus.

 1. Vyr. budinčio mokinio pareigos 

22.1.Suderinus su klasės auklėtoju paskirstyti mokinius į postus.

22.2.Registruoti jų atvykimą į budėjimo vietas.

22.3.Per pertraukas stebėti vertinti kiekvienos dienos budinčio mokinio darbą.

22.4.Klasės budėjimui mokykloje pasibaigus kartu su klasės auklėtoju organizuoti aptarimą ir darbo įvertinimą.

22.5.Pasiūlyti klasės auklėtojui įrašyti mokiniams pagyrimus, pastabas už budėjimą ar kitaip paskatinti.

IV. BUDINČIŲJŲ VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ

23.  Budinčioji klasė vertinama 5 balų sistema.

24.  Budintieji mokytojai mokinius įvertina darbo dienos pabaigoje.

25.  Budinčioji klasė gavusi du neigiamus įvertinimus budi  papildomai dar vieną savaitę.

 

 

Paieška

Vertimas

Video filmukai

Mūsų partneriai

•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•