Tauragės „Versmės“ gimnazija

ADRESAS: J.Tumo-Vaižganto g. 10, 72261 Tauragė

Patyčių dėžutė

 

Erasmus+ projektas KA1

Erasmus+ projektas KA2

 

ERASMUS+ KA2 projektas „MOVE“

Pirmas susitikimas
(Porto, Portugalija).

Antras susitikimas
(Paryžius (Asnieres), Prancūzija).

Trečias susitikimas
(Tauragė, Lietuva).

Ketvirtas susitikimas
(Hamburgas, Vokietija).

Penktas susitikimas
(Milanas (Rho), Italija).

Šeštas susitikimas
(Salamina, Graikija).

Lankomumas

•Turinio peržiūrėjimai• : 4115484

BŪSIMŲJŲ GIMNAZISTŲ DĖMESIUI!.


Nuo birželio 26 d. kviečiame individualiai atvykti ir pasirašyti sutartis. Būtina turėti 8 klasės baigimo pažymėjimą ir mokinio asmens dokumentą.
Sutarčių pasirašymo laikas: 9.00 – 16.00 val.
Direktorė

Strateginis veiklos planas 2016-2018 m.m.

SUDERINTA

argaiv1774

Tauragės rajono savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus vedėjas

Egidijus Šteimantas

2016 m. vasario mėn. 1 d.

įsakymo Nr. 101-1 

TAURAGĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS

2016-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 1. I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Tauragės „Versmės“ gimnazijos strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti gimnazijos veiklą, telkti gimnazijos bendruomenę sprendžiant aktualias ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinami mokymo ir ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas gimnazijos veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti bei planuoti mokymo(si) kaitos pokyčius. Strateginio plano projektą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta planavimo grupė. Analizavo ir pritarė visa gimnazijos bendruomenė.

Rengdama strateginį 2016–2018 metų veiklos planą Tauragės „Versmės“ gimnazijos bendruomenė vadovavosi šiais dokumentais:

 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;
 • Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija;
 • Tauragės rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2015–2017 m.
 • Tauragės „Versmės“ gimnazijos nuostatais;
 • gimnazijos veiklos vertinimo ir įsivertinimo rezultatais;
 • gimnazijos veiklos ataskaitomis;
 • gimnazijos bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis.

Planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, partnerystės principų.

Gimnazijos pristatymas.

1990 m. kovo 11 d. Tauragės Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje buvo sudaryta pedagogų iniciatyvinė grupė, kuri ėmė siekti, kad mokyklai būtų suteiktas gimnazijos statusas.

1997 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos nutarimu Nr. 37 mokykloje pradėtas vykdyti gimnazijos klasių eksperimentas, sudaryta pirmoji realinė gimnazijos klasė.

2000 m. rugsėjo 1 d. gimnazijos klasės įsikūrė renovuotoje mokykloje J. Tumo-Vaižganto g. 10. 2000-2001 m. m. mokykloje veikė 12 gimnazijos klasių, buvo realinis ir humanitarinis profiliai. 2001 m. gegužės 30 d. Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos nutarimu mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. 2001 m. rugsėjo 1 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2000 -04-04 nutarimu Nr. 380, Martyno Mažvydo vidurinė mokykla reorganizuota į Tauragės gimnaziją ir Martyno Mažvydo pagrindinę mokyklą.

2002 m. Tauragės gimnazijai suteiktas „Versmės“ vardas.

2011 m. rugsėjo mėn. gimnazijai suteiktas TB Diplomo programos mokyklos kandidatės statusas.

2015 m. išleidome pirmąją TB Diplomo programos klasę

2015-2016 m. m. gimnazijoje yra 17 klasių, jose mokosi 464 mokiniai, dirba 43 mokytojai, 10 nepedagoginių darbuotojų. Nuo 2001 metų gimnaziją baigė 1872 mokiniai, 253 įteikti atestatai su pagyrimu, 81 darbas įvertinti 100. Kiekvienai metais daugiau kaip 90 proc. abiturientų įstoja į aukštąsias mokyklas.

Kasmet visi mokiniai mokslo metus baigia teigiamais įvertinimais.

Gimnazijoje vykdomos pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo, tarptautinio bakalaureato Diplomo ir neformaliojo ugdymo programos, didelė modulių, pasirenkamųjų dalykų programų pasiūla, mokiniai aktyviai dalyvauja projektinėje, socialinėje, prevencinėje, pažintinėje veikloje.

Per penkiolika gyvavimo metų gimnazijoje sukurta gera edukacinė aplinka: jaukios poilsio zonos koridoriuose, visi mokomieji kabinetai aprūpinti kompiuterine technika, kasmet atnaujinama ir papildoma vadovėlių bei mokymo priemonių bazė.


 1. II. 2013-2015 METŲ STRATEGINIO PLANO REZULTATŲ ANALIZĖ

Uždavinių įgyvendinimo sėkmingumas vertinamas pagal 2013–2015 m. veiklos strateginiame plane numatytus sėkmės kriterijus.

Strateginis tikslas buvo:

Įgyvendindama Valstybinėje švietimo strategijoje suformuluotą švietimo misiją, „Versmės“ gimnazija plėtos veiklą siekdama užtikrinti kokybiškas švietimo, kultūros, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir kitas socialines paslaugas.

Tikslo iškėlimo argumentai:

Kokybiškos švietimo paslaugos, nuolatinis mokytojų tobulinimasis, dėmesys kiekvienam vaikui sudarys sąlygas ugdyti (-is) laisvam ir atsakingam asmens gyvenimui būtinus įgūdžius, gebėjimus ir kompetencijas, brandinti aktyvią, pilietišką, tautišką asmenybę. 

Prioritetas

Siekiant ugdymo ir ugdymosi kokybės svarbūs kiekvieno vaiko poreikiai.

Tikslai

 1. Sudaryti sąlygas darniam ir efektyviam ugdymui (-si).
 2. Ugdyti laisvam ir atsakingam asmens gyvenimui būtinus įgūdžius, gebėjimus ir kompetencijas, brandinti aktyvią, pilietišką, tautišką asmenybę.
 3. Tobulinti valdymo modelį orientuotą į bendradarbiavimą ir pagalbą mokiniui, mokytojams, tėvams.

Uždaviniai

 1. Atrinkti ugdymo turinį, jį suplanuoti atsižvelgiant į skirtingų poreikių mokinius, turimus resursus, mokytojų patirtį.
 2. Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo kokybę.
 3. Siekti formalaus ir neformalaus ugdymo integravimo bei papildomumo.
 4. Vykdyti TB Diplomo programą.
 5. Skatinti kultūringą elgesį, pasididžiavimą gimnazija ir atsakomybę už jos įvaizdį.
 6. Ugdyti tautines ir pilietines vertybes, stiprinti mokinių visuomeninį aktyvumą.
 7. Formuoti socialinius įgūdžius ir nuostatas, reikalingas aplinkos spaudimui atlaikyti ir krizėms įveikti.
 8. Kiekvieno dalyko pamokose ugdyti bendrąsias kompetencijas
 9. Taikyti aktyvią ir kūrybišką vadybą, užtikrinant racionalų žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą.
 10. Skatinti bendruomenės lyderystę, partnerystę, patirties sklaidą.
 11. Efektyvinti pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą mokiniams, jų tėvams, mokytojams.
 12. Plėtoti nuoseklų bendradarbiavimą su rajono, šalies ir užsienio mokyklomis, socialiniai partneriais.

Įgyvendinant išsikeltus uždavinius mokytojai nuolat tobulino savo kvalifikaciją. Kiekvienas mokytojas kasmet tobulinosi ne mažiau kaip 5 dienas. Kiekvienais metais buvo organizuoti seminarai gimnazijos mokytojams, atsižvelgiant į suformuluotus kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. Pvz. 2013 m. organizuoti seminarai: „Savižudybių prevencija mokykloje“, lektorė psichologė J. Norkienė, „Metodų naudojimas skatinant motyvaciją“, lektorė profesorė V. Indrašienė, „Šiuolaikinės pamokos aspektai: diferencijavimas, vertinimas“, lektorė L. Oželytė.. Kartu su mokinių tėvais dalyvavome seminare „Vystymosi psichologijos dėsningumai ir ypatumai, lektorė R. Butkienė. 2014 m.: „Mokymosi pagalbos mokiniui teikimas. Mokyklos ugdymo pagalbos formavimas, lektorė R. Krasauskienė, „Savimotyvacija ir vidinis nusiteikimas“, lektorius V. Pikčiūnas. 2015 m.: „Efektyvi klasės vadyba ir motyvacija, lektorė R. Paukštienė, „Mokytojo autoritetas“, lektorius V. Arvasevičius. Gimnazijos psichologė organizavo mokytojų, mokinių ir darbuotojų pokalbį „Įvaizdis. Santykiai. Atsakomybė“. Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė atlikusi platųjį įsivertinimą 2013-2015 metais vertino:

2012-2013 m. m. 2 srities 2.6. temos vertinimas ugdant. Rodikliai: 2.6.1. Vertinimas kaip pažinimas; 2.6.2.  vertinimas kaip ugdymas;  2.6.3. Vertinimas kaip informavimas.

2013-2014 m. m. 4 srities Pagalba mokiniui, 4.2. temos pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba, 4.2.2. rodiklis  psichologinė pagalba; 4.5. temos tėvų pedagoginis švietimas, sritys 4.5.1 tėvų pagalba mokantis ir 4.5.2 tėvų švietimo politika.

2014-2015 m. m.  2 srities Ugdymas ir mokymasis 2.4. temos mokymosi kokybė rodikliai 2.4.1 mokymosi motyvacija, 2.4.2. mokėjimas mokytis, 2.4.3. mokymasis bendradarbiaujant.

Įgyvendinanti pirmojo tikslo uždavinius ilgalaikiuose planuose įvesta žyma „diferencijavimas, individualizavimas“, skirtos valandos mokinių konsultavimui, kasmet tiriami mokinių poreikiai,

nuolat teikiamos pagalbos specialistų konsultacijos, kuriamas pasirenkamųjų dalykų, neformalaus ugdymo, dalykų modulių programų bankas, išplėsta III kl. mokinių mokslinės tiriamosios veiklos projektinių darbų pasiūla, organizuojamos  netradicines pamokas, renginiai, edukacinės kelionės. Organizuotos netradicines pamokos, renginiai, edukacinės kelionės. Gimnazija vykdo tarptautinio bakalaureato Diplomo programą. 2015 metais baigė pirmoji šios programos laida – 16 mokinių. Visi mokiniai išlaikė dalykų egzaminus, deja šešiems mokiniams buvo įteikti ne diplomai, o sertifikatai, nes jie neįvykdė papildomų reikalavimų diplomui gauti. Mokiniai gali perlaikyti egzaminus. TB klasių mokiniai ir mokytojai bendradarbiauja su Šiaulių Didždvario ir Kauno Jėzuitų gimnazijomis bei Vilniaus licėjumi. Mūsų komanda vyko į šias mokyklas, rengiamės priėmimui ir mes. Plėtodami mokinių pasirinkimo galimybes, delegavome matematikos mokytoją į kursus ir siūlome TB mokiniams lengvesnę matematikos programą „matematikos studijos“, vokiečių kalbos programą.

Mokinių parlamento iniciatyva buvo parengtas Mokinio elgesio kodeksas, jis įteiktas kiekvienai klasei ir yra auklėtojų kabinetuose. Kiekvienų mokslo metų pradžioje vadovai inicijuoja pokalbius su mokiniais apie atsakomybę, pilietiškumą, elgesį ir kitais klausimais. Ugdant tautines, pilietines vertybes, skatinant mokinių aktyvumą mokytojai inicijuoja mokinių dalyvavimą įvairiuose konkursuose, akcijose, šventiniuose renginiuose, organizuoja susitikimus su žymiais žmonėmis. Mokiniai skatinami dalyvauti savanoriškoje veikloje. Kasmet prieš didžiąsias šventes mokiniai lankosi senelių namuose, vaikų globos namuose, dienos centre, aukojame lėšas įgyvendindami vaikų svajones, dovanojame knygas bibliotekai ir pan.

Mokyklos vadyba grindžiama demokratiškumo principais. Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos: mokytojų, gimnazijos taryba, mokinių parlamentas, darbo taryba. Skatinama mokytojų lyderystė, jie įtraukiamai į įvairių darbo grupių veiklas, vadovauja metodinėms grupėms, inicijuoja projektinę veiklą (vykdomi ne tik mokykliniai, bet ir rajoniniai, respublikiniai ir tarptautiniai projektai).

Antrajam tikslui įgyvendinti susitelkė visa gimnazijos bendruomenė. Mokinių parlamentas kasmet organizavo garbingo mokinio savaitę, mokiniai tyrinėjo, kaip laikomasi Mokinio garbės kodekso, gimnazija yra Sąžiningumo mokyklų tinklo narė, puoselėjame turimas tradicijas, ugdoma pagarba gimnazijos simbolikai (gimnazijos vėliava naudojama mokykliniuose renginiuose, dainuojama gimnazijos daina, kasdien dėvima mokyklos uniforma). Tautinės ir pilietinės vertybės, socialiniai įgūdžiai ir nuostatos ugdomi ir formaliajame, ir neformaliajame švietime. Formaliajame švietime integruojamos programos: Etninės kultūros, Pasipriešinimo istorijos, Gyvenimo įgūdžių, Sveikatos ugdymo, Alkoholio ir tabako prevencijos, Rengimo šeimai ir lytiškumo. Inicijuojamas mokinių dalyvavimas įvairiuose kūrybiniuose (rašinių, piešinių, mokslinių darbų) konkursuose. Neformaliajame švietime kasmet inicijuojamos įvairios akcijos, skirtos Konstitucijos dienai paminėti (tris metus iš eilės gimnazijos komandos dalyvavo Konstitucijos žinių protmūšyje, kurį inicijavo ir globojo seimo narys S. Šedbaras, organizavo buvęs gimnazistas Kristijonas Paliutis, visi mokiniai kasmet dalyvauja Konstitucijos egzamine), tarptautinei Tolerancijos dienai, kūrybiškai paminimos Lietuvos valstybinės šventės, atmintinos dienos.

Tobulinant valdymo modelį koreguojama gimnazijos valdymo struktūra, pasidalinta kompetencijomis, sumažintas mokytojų krūvis. Veikia savivaldos institucijos: mokytojų, gimnazijos tarybos, mokinių savivalda. Skatinami mokytojai lyderiai, kurie vadovauja darbo grupėms, inicijuoja projektinę veiklą, dalyvauja konferencijose dalijasi savo patirtimi. Efektyvinama pagalba mokiniams. Kasmet organizuojamos konsultacijos mokiniams, sudaromas konsultacijų tvarkaraštis. Pagalbos specialistai moko mokinius mokytis, valdyti laiką. Kasmet sudaromas gimnazijos socialinis pasas, teikiama reikiama pagalba socialiai remtiniems mokiniams.

Plėtojamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Inicijuotas kasmetinis gimnazijos ir pagrindinių mokyklų bei progimnazijų vadovų, mokytojų susitikimas aktualiems klausimams aptarti.

Gimnazijoje nuolat vykdomi įvairūs projektai, kuriuos vykdant glaudžiai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais.

 1. III. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ


Politinis teisinis aspektas. Gimnazija, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti institucija, yra priklausoma nuo šalyje ir rajono savivaldybėje formuojamos švietimo ir ekonomikos politikos, Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo (Tauragės rajono savivaldybės tarybos) sprendimų. Svarbiausiais veiklą reglamentuojančiais dokumentais laikytini Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymas, Valstybės švietimo strategijos nuostatos.

Tiesioginę įtaką įstaigos veiklai, tinkamoms darbo sąlygoms, funkcijų vykdymo kokybei daro šie veiksniai:

 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;
 • Gimnazijos koncepcija (antroji redakcija);
 • Vidurinio ugdymo programos aprašas;
 • Švietimo aprūpinimo standartai;
 • PUPP, brandos egzaminų vykdymo tvarkos kaita.

Gimnazijos veiklą reglamentuoja steigėjo patvirtinti gimnazijos nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės. Gimnazijos ugdymo proceso organizavimą ir ugdymo turinį reglamentuoja dvimetis gimnazijos ugdymo planas. Ugdymo turinio įgyvendinimą, buhalterinę veiklą, prevencinę veiklą, neformaliojo  ugdymo organizavimą ir t.t. reglamentuoja gimnazijos specialistų parengtos ir direktoriaus patvirtintos tvarkos. Gimnazijos veiklos kryptis, tikslus ir prioritetus nurodo veiklos strategija, kurios įgyvendinimas numatytas metiniuose veikllosmplanuose. Dokumentai tvirtinami ir derinami pagal jiems keliamus reikalavimus

Ekonominis aspektas. Gimnazijos veikla yra susijusi su valstybiniu (mokinio krepšelis) ir rajono savivaldos (biudžeto lėšos) finansavimu. Mokinių krepšelis nuo 2011 m. iki 2016 m. mažėjo dėl pasikeitusios mokinio krepšelio metodikos taikomos išgrynintoms gimnazijoms, mokinių skaičiaus mažėjimas:

MK 2011 m. – 2218,4 tūkst.; 2012 m. – 2115,85 tūkst., 2013 m. – 2099,79 tūkst., 2014 m. – 2044516,0, 2015 m. – 609925,0 Eur

Dėl mažėjančio mokinio krepšelio lėšų teko 2014-2015 m. m. mažinti lėšas, skirtas mokymo priemonėms, kvalifikacijos tobulinimui, IT diegimui.

Savivaldybės biudžeto lėšų kaita: 2011 m. – 390,9 tūkst., 2012 m. – 444,03 tūkst., 2013 m.– 461 tūkst., 2014- 451,400 tūkst., 2015 – 135086,0 Eur. Biudžeto išlaidos mažėja. Mažėjimą lemia vykdytos taupymo programos, mažėja mokestis už patalpų šildymą (šiltos žiemos)

Papildomas lėšas gimnazija sukaupia iš:

 • projektinės veiklos;
 • rėmėjų;
 • gyventojų pajamų mokesčio 2 proc.
 • transporto ir patalpų nuomos.

Tiesioginę įtaką gimnazijos veiklai, tinkamoms darbo sąlygoms, funkcijų vykdymo kokybei daro šie veiksniai:

 • šalies ekonominė padėtis;
 • mažėjančios mokinio krepšelio lėšos;
 • paslaugų brangimas.

Teigiami pokyčiai:

 • mokinio krepšelio lėšų panaudojimo konkretesnis reglamentavimas;
 • papildomų finansavimo šaltinių paieška;
 • taupymo programos teigiamai rezultatai.

Trūkumai:

 • prastėjanti Lietuvos žmonių materialinė padėtis;
 • didėjanti socialinė atskirtis.

Socialinis-kultūrinis aspektas. 2016 metais gimnazija švęs penkiolikos metų jubiliejų. Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė 2015 m. rugsėjo mėn. atliko giluminį veiklos vertinimą, kurio rezultatai rodo, jog mokyklos kultūra yra aukštai vertinama, 92 proc. bendruomenės narių pasirinko 3 ir 4 lygį. Gimnazijoje puoselėjamos tradicijos, neatmetami ir nauji pasiūlymai. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai nuolat dalyvauja organizuojant rajoninius renginius, šventes

Per penkiolika metų sukūrėme savo mokyklą, su mums būdingomis tradicijomis, gera mokymo baze, nuolat puoselėjamomis ir turtinamomis edukacinėmis erdvėmis. Didžiavimasis savo mokykla, bendruomenės pasiekimais ugdo pilietiškumą, kelia motyvaciją. Išorės vertintojai gimnazijos kultūrą įvertino gerai. Mokyklos stipriosiomis sritimis įvardinta: bendruomenės narių pasididžiavimas mokykla, estetiška aplinka, saugi ir svetinga gimnazija. 

Viena iš problemų, su kuria susiduria mokykla, yra gimstamumo mažėjimas ir emigracija. Mažėja mokinių skaičius ir kinta  socialinė-kultūrinė mokinių sudėtis. 35 mokinių bent vienas iš tėvų yra išvykę į užsienį, 38 šeimos yra menkai materialiai apsirūpinusios, 97 – daugiavaikės šeimos, 97 – nepilnos šeimos, 41 mokiniui yra skirti nemokami pietūs.

Gimnazijoje kreipiamas dėmesys į moksleivių sveikos gyvensenos ugdymą, ypatingas dėmesys skiriamas neformaliam ugdymui organizuoti, teikiama socialinė, pedagoginė, psichologinė, sveikatos priežiūros pagalba (gimnazijoje dirba socialinis pedagogas, psichologas, sveikatos priežiūros specialistas). Sveikatos sutrikimų tendencijos Lietuvoje  būdingos ir mūsų moksleiviams (gimnazijoje daug mokinių, turinčių regos ir laikysenos sutrikimų).

Technologinis aspektas. Pažangių technologijų plėtra reikalauja keisti mokymo metodiką, naudojant informacines technologijas. Mokyklų aprūpinimo standartai reglamentuoja ugdymo proceso aprūpinimą IT. Gimnazijoje visuose dalykų kabinetuose, aktų salėje, skaitykloje įrengtos kompiuterinės darbo vietos su interneto prieiga, 9 kabinetuose yra interaktyvios lentos. Kabinetai aprūpinti projektoriais, ekranais, dalis – organizacine technika. IT bazė pagal galimybes nuolat atnaujinama, papildoma. Iš savivaldybės biudžeto lėšų 2015 m. atnaujinome IT bazę: įsigijome 5 naujus kompiuterius, 3 projektorius. Daug lėšų skyrėme edukacinėms aplinkoms: baldai mokytojų kambaryje, bibliotekoje, koridoriuose; šachmatai I aukšto koridoriuje.

SSGG

Stiprybės

Silpnybės

Sportinė veikla

Renginiai, tradicijų puoselėjimas.

Vadovai palaiko ir skatina bendruomenės iniciatyvas.

Kvalifikuoti, patyrę mokytojai, vadovai

Pasiekimai olimpiadose, konkursuose

Sėkmingas lėšų ir išteklių valdymas (gera materialinė, techninė bazė)

Estetiška, saugi ir jauki ugdymosi aplinka

Vieningi reikalavimai (planavimo, vertinimo sistema)

Kvalifikacijos tobulinimo galimybes.

Tarptautiniai projektai,

Mokinių savivalda.

Naujai atėjusių mokinių integravimasis  į mokyklos bendruomenę.

Neišnaudotos visos mokinio pažinimo galimybės ir metodai.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais.

Dalies mokinių žema elgesio ir bendravimo kultūra, socialinių įgūdžių stoka,.

Silpnėjanti mokinių mokymosi motyvacija

Tėvų domėjimasis ir dalyvavimas klasės veikloje, mokyklos gyvenime

Galimybės

Grėsmės

Darnaus vystymosi ir socialinės veiklos „užuomazgos“ mokykloje

Tenkinami mokinių ugdymosi ir saviraiškos poreikiai (pasirenkamosios, papildomojo ugdymo programos, renginiai, savivalda)

Kryptinga pagalba mokiniui.

Mokinių ir mokytojų skatinimo sistema.

Naujos bendradarbiavimo formos

Aktyvesnė gimnazijos veiklos sklaida.

Gerosios darbo patirties sklaida

Mokinių mokymosi kokybės gerinimas.

Darbo su gabiais mokiniais tobulinimas.

Mokinių gebėjimų atpažinimas ir puoselėjimas.

Sporto aikštyno įrengimas.

Kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėjimas ir fiksavimas.

Tėvų švietimas.

Klasėje daug skirtingų gebėjimų mokinių

Švietimo politikos nestabilumas.

Tėvų atsakomybės už vaiko mokymąsi ir elgesį įtakos mažėjimas.

Žemėjantis mokinių ir mokytojų sveikatos indeksas.

Daugėja mokinių, turinčių pamokų lankomumo, drausmės, elgesio ir emocijų sutrikimų.

Mažėjantis mokinių skaičius rajone.

Žalingų įpročių tarp paauglių plitimas .

Neigiamų socialinių reiškinių egzistavimas (bedarbystė, emigracija, asocialios šeimos, didėjantis visuomenės agresyvumas, tėvų abejingumas savo vaikų poreikiams bei problemoms) .

Nepakankamas švietimo finansavimas.


 1. IV. STRATEGIJA


Vertybės

Gimnazijos bendruomenės vertybės: bendruomeniškumas ir atvirumas, tolerancija ir pilietiškumas, atsakomybė ir demokratiškumas.


Vizija

Tauragės „Versmės“ gimnazija – moderni, atvira naujovėms, informacijai ir nuolatinei kaitai ugdymo įstaiga, orientuota į mokinių įvairių kompetencijų ugdymą, lygių galimybių sudarymą, siekianti geresnės ugdymo kokybės, įgyvendinanti Tarptautinio bakalaureato Diplomo programą.

Misija

Tauragės rajono savivaldybės keturmetė gimnazija rajono mokiniams teikianti kokybišką pagrindinį, vidurinį išsilavinimą bei Tarptautinio bakalaureto Diplomo programą, skatinanti saviraišką, iniciatyvumą, ugdanti socialinę ir moralinę asmenybės brandą besikeičiančioje visuomenėje.

Prioritetas

Ugdymo kokybė kintančiame pasaulyje.


Mūsų filosofija

Pažink save – pažinsi tikrovę, išmok tobulinti save – mokėsi tobulinti pasaulį. Tobula visuomenė galima tik tada, kai tobuli jos nariai. (Žanas Žakas Ruso)

Tikslas

Ugdymo kokybės, atitinkančios šiuolaikinio jaunimo poreikius, užtikrinimas šiuolaikiškai aprūpintoje gimnazijoje

Uždaviniai

 1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę ir  kokybę
 2. Ugdyti  kritinį mąstymą.
 3. Plėtoti mokymosi ryšį su realiu gyvenimu ir praktine veikla.
 1. V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 2. Direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui, aprūpinimui, skyrių vedėjai stebi ir įvertina, ar įgyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius planus.
 3. Strateginio plano stebėsenos grupė analizuoja ir pildo strateginių tikslų pasiekimo lentelę:
 1. Strateginį planą įgyvendins „Versmės“ gimnazijos bendruomenė.
 2. Planavimo grupė vadovaudamasi strateginiu planus rengs metinį veiklos planą.
 3. Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais.
 4. Strateginio planavimo grupė pristato strateginio plano įgyvendinimo rezultatus bendruomenei visuotinio susirinkimo metu kartą per metus.

I tikslas

Planuotas pasiekimas

Pasiektas rezultatas

Ištekliai

Įgyvendinta (data)

Uždaviniai

1 uždavinys

2 uždavinys


Pritarta

Tauragės „Versmės“ gimnazijos mokytojų taryboje 2015-12-28, protokolas Nr. 3

Tauragės „Versmės“ gimnazijos taryboje 2016-01-11, protokolas Nr. 1

Paieška

Nuotolinis mokymas

•Reklaminis skydelis•

Mūsų partneriai

•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•
•Reklaminis skydelis•

Vertimas

Video filmukai