Finansinė ataskaita

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“      
2 priedas      
           
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
TAURAGĖS  ..VERSMĖS" GIMNAZIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
k. 195450571, T.Vaižganto g. 10 g., Tauragė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
     
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
           
2011 m. kovo 30 d. Nr. 1
(data)
      Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais
Eil. Nr.

Straipsniai

argaiv1291

Pastabos Nr.  Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS     4926208 4952038
I. Nematerialusis turtas 1 1648 865
I.1  

Plėtros darbai

     
I.2   Programinė įranga ir jos licencijos 1 1648 865
I.3   Kitas nematerialusis turtas      
I.4   Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai      
II. Ilgalaikis materialusis turtas   2 4924560 4951173
II.1   Žemė      
II.2 Pastatai 2 4376237 4398898
II.3   Infrastruktūros ir kiti statiniai      
II.4   Nekilnojamosios kultūros vertybės      
II.5   Mašinos ir įrenginiai 2 4559 5094
II.6   Transporto priemonės      
II.7   Kilnojamosios kultūros vertybės      
II.8   Baldai ir biuro įranga 2 221392 214071
II.9   Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2 322372 333110
II.10   Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai      
III. Ilgalaikis finansinis turtas        
IV. Kitas ilgalaikis turtas        
B. BIOLOGINIS TURTAS        
C. TRUMPALAIKIS TURTAS     412311 142498
I. Atsargos 3 0 0
I.1   Strateginės ir neliečiamosios atsargos      
I.2   Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius      
I.3   Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys      
I.4   Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)      
I.5   Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti      
II. Išankstiniai apmokėjimai        
III. Per vienus metus gautinos sumos   5 371664 135447
III.1   Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos      
 III.2   Gautinos finansavimo sumos 5 266903 30686
III.3   Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas      
III.4   Sukauptos gautinos sumos 5 104761 104761
III.5   Kitos gautinos sumos      
IV. Trumpalaikės investicijos        
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai   7 40647 7051
           
  IŠ VISO TURTO:   5338519 5094536
           
D. FINANSAVIMO SUMOS     4962663 4952100
I. Iš valstybės biudžeto      427960  
II. Iš savivaldybės biudžeto   8 4487845 4952038
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų      
IV.  Iš kitų šaltinių 8 46858 62
E. ĮSIPAREIGOJIMAI     371664 135447
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai        
I.1   Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai      
I.2   Ilgalaikiai atidėjiniai      
I.3    Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai      
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai        
II.1   Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai      
II.2   Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis      
II.3   Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai      
II.4   Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos      
II.5   Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus      
II.5.1          
II.5.2          
II.6   Mokėtinos socialinės išmokos      
II.7   Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos      
II.8   Tiekėjams mokėtinos sumos 11 109511 30686
II.9   Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12 157392  
II.10   Sukauptos mokėtinos sumos 13 104761 104761
II. 11   Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 14    
F. GRYNASIS TURTAS     4192 6989
I. Dalininkų kapitalas      
II. Rezervai      
II.1   Tikrosios vertės rezervas      
II.2 Kiti rezervai      
III. Nuosavybės metodo įtaka      
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas   20 4192 6989
IV.1   Einamųjų metų perviršis ar deficitas 20 -2797 6989
IV.2   Ankstesnių metų perviršis ar deficitas   6989  
G. MAŽUMOS DALIS        
           
  IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:   5338519 5094536
           
  Direktorė   Albina Senkuvienė
  (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)   (vardas ir pavardė)